Search form

Ọ́gú 3

Eri Lívayi

1Ọ waa bụ ẹpa Érọnu yẹle Mósisu nteke ono Onye-Nwe-Ọha kfuru yeru Mósisu l'ugvu Sáyinayi: 2Ẹwha ụnwu Érọnu bẹ bụ Nedabu bụ iya bụ ọkpara iya ọwaa Abyihu mẹe Eliyéza mẹe Itama. 3O noo bụ ẹwha ụnwu Érọnu bụ ndu a wụru mmanụ l'ishi, mbụ ndu a họtaru dobe tẹ whẹ bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. 4Ọle Nedabu yẹle Abyihu bẹ darụ gbaa nwụshihu l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha nkele whẹ gude ọku, l'adụa nsọ kpọoru Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja ọku l'echi-ẹgu Sáyinayi. Whẹ nwụhuru whẹ te edobe akọ. Ọ bụru ọwhube Eliyéza yẹle Itama bẹ megeeru bụru ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke nteke ono Érọnu, bụ nna whẹ nọkwadu ndzụ.

5Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 6“Chịta ikfu Lívayi je eye whẹ l'ẹka Érọnu bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, nke ọwhu whẹ l'a-nọ ejeru iya ozhi. 7Whẹ l'a-nọ ejeru Érọnu ozhi, ejeru ndu Ízurẹlu l'owhu ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, mbụ lẹ whẹ l'a-nọ eje ozhi gbarụ whẹ nụ lẹ Mkpuumkpu-ẹkwa. 8Whẹ l'a-nọ eleta iwhe bụ arya, dụ lẹ Ụlo-ẹkwa ndzuko ono ẹnya, shi nno ejeru ndu Ízurẹlu ozhi gbarụ whẹ nụ lẹ Mkpuumkpu-ẹkwa. 9Tẹ gụbe Mósisu chịta ndu Lívayi l'owhu ye Érọnu yẹle ụnwu iya l'ẹka. A họtawaru whẹ gẹ whẹ ha l'echilabọ ndu Ízurẹlu l'owhu tẹ whẹ nọdu iya l'ẹka. 10Gụ atụa Érọnu mẹe ụnwu iya ẹka tẹ whẹ gbajẹ ẹja nụ Chileke. Iwhe bụ onye ọdo, jekuberu mgboro ụlo-nsọ ono bẹ l'ee-gbu egbu.”

11Onye-Nwe-Ọha byakwa asụ Mósisu ọdo sụ iya: 12“Sụa, mu shiwaa l'echilabọ ndu Ízurẹlu wota ndu Lívayi tẹ whẹ nọ-chia ẹnya iwhe bụ nwoke, vu ụzo waa ne iya ẹkpa-nwa lẹ Ízurẹlu. Ọo ya bụ l'ẹpa Lívayi bụ nkemu. 13O noo nkele iwhe bụ ọkpara lile bụ nkemu. Mbọku ono mu gbushiru ọkpara ndu Íjiputu bẹ mu wotaru iwhe bụ ọkpara ndu Ízurẹlu doberu onwomu, wata lẹ madzụ jeye l'anụmeworo. Whẹ bụ nkemu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.”

Ọgu eri Lívayi ọgu

14Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu l'echi-ẹgu Sáyinayi sụ iya: 15“Gụa ikfu Lívayi ọgu, gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. Ndu l'ịi-gụ bẹ bụ unwoke nọwaru ọnwa lanụ tụgbua.” 16Tọ dụ iya bụ, Mósisu bya agụa whẹ lẹge Onye-Nwe-Ọha kfuru.

17Ẹwha ụnwu Lívayi bụ: Geshọnu, Kohatu mẹe Merari. 18Ẹwha ụnwu Geshọnu l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu bụ: Libyini mẹe Shimeyi. 19Ụnwu nke Kohatu l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu bụ: Amụramu, Izuha, Hiburọnu mẹe Úziyẹlu. 20Ụnwu nke Merari l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu bụ: Mahuli mẹe Mushi. Ndu ono bụkota eri Lívayi ẹgube whẹ dụ-gee l'ibe nna whẹ.

21Ụnwu Geshọnu bụ whẹ nwụru ndu Libyini mẹe ndu Shimeyi. Ọ bụru ndu ono bụ eri Geshọnu. 22Ọnu-ọgu iwhe bụ unwoke, nọwaru ọnwa lanụ tụgbua l'eri Geshọnu bẹ dụ ụnu madzụ iri l'ẹsato l'ụkporo ugbo iri l'ise. 23Eri Geshọnu bụ whẹ l'a-kpọbeje ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ụzo ẹnyanwu-arịba l'ẹka iya ọwhu larụ ụzo azụ mkpuumkpu-ẹkwa. 24Onye bụ ishi ndu ibe o-shi-l'eri Geshọnu bụ Ẹliyasafu nwa Layelu. 25Ozhi e yeru ụnwu Geshọnu ono l'ẹka tẹ whẹ jeje lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko bụ oleta mkpuumkpu-ẹkwa ẹnya yẹle ẹkwa, e kpuru iya l'eli mẹe oleta ẹkwa, e gude gebuta ọnu-abata Ụlo-ẹkwa-ndzuko ẹnya 26mẹe oleta ẹkwa, e gude gbobuta ọma ogboduwhu, ọwaa ẹkwa e gude gebuta ọnu mgbo ọma ogboduwhu ono, nọ-wheru mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe ẹnya-mgbẹja mgburumgburu mẹe oleta eri, e gude gebe ẹkwa ono, ọwaa iwhe bụ ozhi g'ozhi ha, gbarụ whẹ nụ.

27Ụnwu nke Kohatu bụ whẹ nwụru ndu Amụramu mẹe ndu Izuha mẹe ndu Hiburọnu mẹe ndu Úziyẹlu. Ọ bụru ndu ono bụ eri Kohatu. 28Ọnu-ọgu iwhe bụ unwoke, nọwaru ọnwa lanụ tụgbua l'eri Kohatu dụ ụkporo ụnu l'ụnu madzụ l'ụkporo iri. Ndu ono gẹ whẹ ha b'ọ dụ l'ẹka, mbụ ozhi, l'eeje eje l'ụlo-nsọ. 29Eri Kohatu bụ whẹ l'akpọbeje ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ụzo ọhuda ẹka mkpuumkpu-ẹkwa Chileke dụ. 30Onye bụ ishi o-shi-l'eri Kohatu bụ Elízafanu nwa Úziyẹlu. 31Ozhi e yeru whẹ l'ẹka ejeje bụ oleta igbe-ọgbandzu Chileke ẹnya mẹe teburu mẹe iwhe l'aadọbeje oryọku mẹe ẹnya-mgbẹja mẹe arya, l'adụje l'ụlo-nsọ, ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'egudeje eje ozhi mẹe ẹkwa e gude gebuta Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ, ọwaa iwhe bụ ozhi ọdo gbarụ whẹ nụ. 32Onye ishi ndu bụ ishi, l'achị ikfu Lívayi l'owhu bụ Eliyéza nwa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Ọo ya b'a họtaru t'ọ bụru onye ishi ndu l'eleta ụlo-nsọ.

33Ụnwu nke Merari bụ whẹ nwụru ndu Mahuli mẹe ndu Mushi. Ọ bụru ndu ono bụ eri Merari. 34Ọnu-ọgu iwhe bụ unwoke nọwaru ọnwa lanụ tụgbua l'eri Merari dụ ụnu madzụ iri l'ise l'ụkporo ugbo iri. 35Onye bụ ishi ndu ibe o-shi-l'eri Merari bụ Zuriyẹlu nwa Abyihelu. Eri Merari bụ whẹ l'akpọbeje ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ụzo isheli ẹka mkpuumkpu-ẹkwa dụ. 36Ozhi e yeru ụnwu Merari l'ẹka bụ: oleta mgbo mkpuumkpu-ẹkwa ẹnya mẹe oshi, e swebushiru iya eswebushi mẹe itso iya mẹe ọkpa mgbo iya mẹe iwhe bụ ngwa, l'adụkotaje iya nụ, ọwaa ozhi lile ọdo gbarụ nke ejeje l'ọnodu ono. 37Ozhi ọdo e yeru whẹ l'ẹka nke ejeje bụ: oleta itso e gude kpọ-wheta ọma ogboduwhu ono mgburumgburu mẹe ọkpa iya mẹe abara, a kpọberu l'alị gude keta mkpuumkpu-ẹkwa ono kụa mẹe eri, e gude gebe ẹkwa iya.

38Ndu bụ whẹ l'a-kpọbeje ụlo-ẹkwa ebubu nkewhe t'o chebe iwhu lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko bụ iya bụ l'ụzo ẹnyanwu-awata mkpuumkpu-ẹkwa bẹ bụ Mósisu yẹle Érọnu mẹe ụnwu Érọnu. Ọo whẹ bẹ ozhi lile, l'eejeje eje l'ụlo-nsọ kwakọtaru l'ẹka. Whẹ l'ejechiru iya iwhe bụ ndu Ízurẹlu l'owhu. Onye ọdo, jekuberu mgboro ụlo-nsọ bẹ l'ee-gbu egbu. 39O noo ya, iwhe bụ ndu a gụru ọgu l'ikfu Lívayi, mbụ ndu ono Mósisu yẹle Érọnu gụru l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu lẹge Onye-Nwe-Ọha tọru whẹ ọkpa iya, mbụ unwoke, nọwaru ọnwa lanụ tụgbua bẹ kpakọru dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo labọ l'ụnu iri l'ise.

40Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: “Gụa unwoke lile, bụ ọkpara l'alị Ízurẹlu l'owhu ọgu, mbụ unwoke, nọwaru ọnwa lanụ tụgbua, gụ edeshia ẹwha whẹ. 41Wofuta eri Lívayi doberu mụbe Onye-Nwe-Ọha l'ọnodu ọkpara l'alị Ízurẹlu l'owhu. Gụ ewota anụ, bụ iwhe-edobe ndu eri Lívayi dobe l'ọnodu anụ ivurụzo l'echilabọ anụ, bụ iwhe-edobe l'alị Ízurẹlu l'owhu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha.” 42Tọ dụ iya bụ, Mósisu gụa iwhe bụ ọkpara l'alị Ízurẹlu l'owhu ọgu ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha sụru t'o mee ya. 43Mkpakọ ọnu-ọgu ndu bụ ọkpara l'iwhe bụ unwoke l'alị Ízurẹlu l'owhu, mbụ unwoke nọwaru ọnwa lanụ tụgbua dụ ụkporo ụnu madzụ ugbo labọ l'ụnu iri l'ise l'ụkporo ugbo iri l'ẹto l'ụmadzu iri l'ẹto. A gụru whẹ ọgu deshia ẹwha whẹ.

44Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 45“Wofuta eri Lívayi doberu mu l'ọnodu ọkpara l'alị Ízurẹlu l'owhu, gụ ewota anụ, bụ iwhe-edobe ndu eri Lívayi dobe l'ọnodu anụ ivurụzo l'anụ, bụ iwhe-edobe l'alị Ízurẹlu l'owhu. Ọo Mu bụ Onye-Nwe-Ọha. 46A -bya abya l'ụkporo ụmadzu ugbo iri l'ẹto l'ụmadzu iri l'ẹto whọ, ọnu-ọgu ndu ọkpara lẹ Ízurẹlu gude ghata ọnu-ọgu eri Lívayi, iwhe l'aa-kfụ gude gbata whẹ bẹ bụ: 47mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu ise. T'ẹrwa mkpọla-ọcha ono l'ẹhu l'ẹhu bụkwaru iwhe lanụ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ. Ẹrwa shẹkelu ono bụ ụkporo gera. Aa-kfụ iya l'ishi onye l'ishi onye. 48Ọo Érọnu yẹle ụnwu iya bẹ l'ịi-nụ okpoga ono, l'ee-gude gbata ndu ono, ọnu-ọgu whẹ gude ghata ọnu-ọgu nke eri Lívayi.” 49Ọo ya bụ, Mósisu nakọo okpoga ono, l'ee-gude gbata ndu ono l'ẹka ndu ono, ọnu-ọgu whẹ gude ghata ọnu-ọgu ẹpa Lívayi ono. 50Iwhe Mósisu natakọtaru l'ẹka ndu bụ ọkpara l'alị Ízurẹlu bụ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu ugbo ẹto l'ụkporo shẹkelu ugbo ẹsato lẹ shẹkelu ise. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. 51Mósisu wota okpoga, l'ee-gude gbata ndu ono nụ Érọnu yẹle ụnwu iya ẹgube Onye-Nwe-Ọha tụru iyẹ ya l'iwu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index