Search form

Ọ́gú 4

Ẹpa Kohatu

1Onye-Nwe-Ọha bya ekfuru yeru Mósisu yẹle Érọnu sụ whẹ: 2“Unu gụa ụnwu Kohatu, bụ ndu shi l'ikfu Lívayi ọgu. Unu gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 3Ndu unu l'a-gụ bẹ bụ iwhe bụ unwoke, gbawarụ ụkporo awha l'awha iri jeye l'ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri, mbụ ndu sụwaru oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko.

4“Ozhi, ụnwu Kohatu l'a-nọ eje lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko bụ oleta iwhe kakọta ọdu nsọ ẹnya. 5Ndu Ízurẹlu -byajẹ l'awhọta ụlo-ẹkwa ebubu whẹ tụgbua, Érọnu yẹle ụnwu iya abahụ l'ime Ụlo-ẹkwa-ndzuko je atọfuta ẹkwa, l'eegudeje gebuta Ẹka-kakọta-ọdu-nsọ, gude iya kwechia igbe iwu. 6Ọo ya bụ, whẹ ewota akpọ umoro-ẹnyimu kwechita iya, gude ẹkwa, dụ urwukpu-urwukpu whụ-kpua ya l'eli, bya eworu mkpara, l'aakụbeje ẹka apa iya ye iya.

7“L'eli teburu ono, l'eedobeje buredi ono, l'adụje l'iwhu Onye-Nwe-Ọha bẹ l'ee-kwebeje ẹkwa dụ urwukpu-urwukpu, e wota efere tukobe iya l'eli mẹe agọ mẹe ọkwa mẹe omogo, ngwo-ẹja iwhe-angụngu l'adụje. A tukobekwa iya whọ buredi ọbu, l'adụje l'atatiwhu Chileke ntekenteke. 8Whẹ abya eworu ẹkwa uswe-uswe tụsaa l'eli iwhe lile ono, kwechita iya akpọ umoro-ẹnyimu, wota mkpara, l'aakụbeje ẹka apa iya ye iya.

9“Whẹ egude ẹkwa, dụ urwukpu-urwukpu kwechia iwhe l'aatukobeje oryọku, e gude anwụ ọku, gude iya kwechia oryọku l'onwiya mẹe iwhe l'apa oghu mẹe efere, l'aagụjeru ọku ye mẹe iwhe lile, l'eeyeje mmanụ, e gude anwụ ọku. 10Ọo ya bụ, whẹ egude akpọ umoro-ẹnyimu kwechita iwhe lile ono mẹe arya, dụ iya nụ woru dọbe l'eli iwhe l'aa-dọbeje iya gude apa iya.

11“A -bya abya l'ẹnya-mgbẹja ono, e meru lẹ mkpọla-ododo, whẹ l'a-tụsa iya ẹkwa, dụ urwukpu-urwukpu, kwechia ya akpọ umoro-ẹnyimu, woru mkpara, l'aakụbeje ẹka apa iya ye iya.

12“Whẹ ewotakota iwhe bụ arya, l'eegudeje eje ozhi l'ụlo-nsọ, gude ẹkwa, dụ urwukpu-urwukpu kekobe iya ọnu, bya ekwechita iya akpọ umoro-ẹnyimu woru iya tukobe l'eli iwhe l'aadọbeje iya gude apa iya.

13“A -bya l'ẹnya-mgbẹja ono, tẹ whẹ kpofu iya ntụ, dụ iya nụ tụsaa ya ẹkwa uswe-uswe l'eli. 14Ọo ya bụ, whẹ ewota iwhe bụ arya, l'eegudeje eje ozhi l'ẹnya-mgbẹja ono, tukobe l'eli ẹkwa uswe-uswe ono. Mbụ lẹ whẹ l'a-tukobe iya efere, l'aagụjeru ọku ye mẹe oleji mẹe eze agọ mẹe efere. Iwhe lile ono bẹ l'ee-kwechita akpọ umoro-ẹnyimu woru mkpara, l'aakụbeje ẹka apa iya ye iya.

15“Érọnu yẹle ụnwu iya -kwechishigelewhọ ụlo-nsọ ono mẹe arya, dụ iya nụ, nteke ono, ndu Ízurẹlu l'a-whọta ụlo-ẹkwa whẹ atụgburu, ọo ya bụ, ụnwu Kohatu abya evuta iwhe ono. Ọle t'ẹka whẹ be edenyikwa l'iwhe ono, dụ nsọ, nkele whẹ -denyi iya ẹka bẹ whẹ l'a-nwụshihu. Ọo ụnwu Kohatu l'e-vutaje iwhe ono, dụ lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko.

16“Eliyéza nwa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke b'ọ dụ l'ẹka, mbụ mmanụ, l'eegudeje anwụ ọku mẹe ụ̀nwù-isẹnsu, l'anọje eshi mkpọ mẹe ngwo-ẹja nri, l'eegwoje mbọkumboku mẹe mmanụ, l'aawụje l'ishi. Ọo ya l'eleta mkpuumkpu-ẹkwa Onye-Nwe-Ọha l'owhu mẹe iwhe lile, dụ iya nụ, mbụ ẹka dụ nsọ mẹe arya, dụ iya nụ.”

17Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu yẹle Érọnu: 18“Unu be ekwekwa t'ikfu ndu ẹnya-uwhu Kohatu chihu l'echilabọ ndu Lívayi. 19Ọ waa bụ iwhe unu l'e-meru whẹ nke ọwhu whẹ l'a-nọdu ndzụ tẹ whẹ ba anwụshihu mẹ whẹ jekube ẹka iwhe kakọta-ọdu-nsọ dụ ndọwa: T'ọ bụru Érọnu yẹle ụnwu iya l'a-bahụje l'ime ụlo-nsọ je akarụ onyenọnu ozhi ọwhu l'oo-je mẹe ivu, l'oo-vuta. 20Ọle t'ẹpa Kohatu ba abahụkwa je ole ẹnya l'iwhe dụ nsọ, mbụ-a m'ọo jashị iya ẹnya ajashị, ọdua bẹ whẹ l'a-nwụshihukwa.”

Ụnwu Geshọnu

21Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 22“Gụkwawho ụnwu Geshọnu ọgu. Gụa whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 23Ndu l'ịi-gụ bụ iwhe bụ unwoke, gbawarụ ụkporo awha l'awha iri jeye l'ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri, mbụ ndu sụwaru oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko.

24“Ọwaa iwhe l'a-bụ ozhi ẹpa Geshọnu ndọwa l'iwhe bụ ozhi, l'eeje eje yẹle ivu l'eevu evu l'ụlo-ẹkwa ndzuko: 25Ọo whẹ l'e-vuta ẹkwa, e gude mee mkpuumkpu-ẹkwa, vuta Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, mẹe ẹkwa, e kpuru iya l'eli mẹe akpọ umoro-ẹnyimu, e kwekpuru iya mẹe ẹkwa, l'eegudeje gebuta ọnu ụlo-ẹkwa ndzuko 26mẹe ẹkwa, l'eegebutaje ọma ogboduwhu ono, nọ-wheru mkpuumkpu-ẹkwa ono mẹe ẹnya-mgbẹja ono mgburumgburu, ọwaa ẹkwa, l'eegebutaje ọnuzo mẹe eri, e gude gebe iya mẹe iwhe bụ ngwongwo, l'eegudeje eje ozhi, dụ iya nụ. Ọo ndu Geshọnu l'e-gude iwhe ono g'ọ ha mee iwhe gbarụ t'e gude iya mee. 27Iwhe bụ ozhi, ụnwu Geshọnu l'eje, mbụ ovu ivu, ọdua l'ọo oje ozhi ọdo, bẹ bụ Érọnu yẹle ụnwu iya l'e-goshi whẹ gẹ whẹ l'a-nọ eje iya. Ọo unu l'e-goshije whẹ ivu, gbarụ whẹ l'evuvu. 28O noo ozhi ndu ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu ụnwu Geshọnu l'a-nọ eje lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ndono. Ọ bụru Itama nwa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-goshi whẹ gẹ whẹ l'e-shije eje ozhi ono.

Ụnwu Merari

29“A -bya abya l'ụnwu Merari; gụa whẹ ọgu l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 30Ndu l'ịi-gụ bụ iwhe bụ unwoke, gbawarụ ụkporo awha l'awha iri jeye l'ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri, mbụ ndu sụwaru oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 31Ọ waa bụ iwhe gbarụ ụnwu Merari l'ememe nteke whẹ l'eje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Whẹ l'e-vutaje mgbo mkpuumkpu-ẹkwa mẹe oshi, e swebushiru iya eswebushi mẹe itso mẹe ọkpa itso ono. 32Whẹ evutajekwawhọ itso, nọ-wheru ọma ogboduwhu mgburumgburu mẹe ọkpa itso ono mẹe abara, e gude keta mkpuumkpu ono mẹe eri iya mẹwaro arya, l'adụje lẹ mkpuumkpu ono g'ọ ha, ọwaa iwhe lile, e gude eje ụdu ozhi ono. Unu ketaru onyenọnu iwhe gbarụ iya l'evuvu. 33O noo bụ ozhi, o-shi-l'eri ụnwu Merari l'a-nọ eje lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko ndono. Ọ bụru Itama nwa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-goshi whẹ gẹ whẹ l'e-shije eje ozhi ono.”

Mkpakọ ọnu-ọgu ikfu Lívayi

34O noo ya, Mósisu yẹle Érọnu mẹe ndu ishi, l'achị Ízurẹlu bya agụkota ẹpa Kohatu ọgu. Whẹ gụru whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 35Ndu whẹ gụru bẹ bụ iwhe bụ unwoke, gbawarụ ụkporo awha l'awha iri jeye l'ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri, mbụ ndu sụwaru oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 36Ndu whẹ gụru l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu ụnwu Kohatu bẹ ọnu-ọgu whẹ dụ ụnu madzụ ugbo ishii l'ụkporo ugbo iri l'ẹsaa l'ụmadzu iri. 37O noo mkpakọ ọnu-ọgu iwhe bụ unwoke, shi l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu ụnwu Kohatu ndono, mbụ ndu jeru ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, ndu Mósisu yẹle Érọnu gụru l'ụzo, Onye-Nwe-Ọha tọru Mósisu ọkpa iya.

38Ụnwu Geshọnu b'a gụkwaruwho ọgu l'ẹnya-uwhu whẹ l'ẹnya-uwhu whẹ mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 39Iwhe bụ unwoke, gbawarụ ụkporo awha l'awha iri jeye l'ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri, bụ ndu sụwaru oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko 40b'a gụru ọgu l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. Ndu a gụtaru bẹ ọnu-ọgu whẹ dụ ụnu madzụ ugbo ishii l'ụkporo ugbo iri lẹ nnanụ l'ụmadzu iri. 41O noo mkpakọ ọnu-ọgu iwhe bụ unwoke, shi l'ẹnya-uwhu ụnwu Geshọnu, mbụ ndu jeru ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, ndu Mósisu yẹle Érọnu gụru l'ụzo, Onye-Nwe-Ọha tọru ọkpa iya.

42O-shi-l'ẹpa ụnwu Merari b'a gụkwaruwho ọgu l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 43Iwhe bụ unwoke, gbawarụ ụkporo awha l'awha iri jeye l'ụkporo ugbo awha labọ l'awha iri, bụ ndu sụwaru oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko 44b'a gụru ọgu l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu. Ndu a gụru bẹ ọnu-ọgu whẹ dụ ụnu madzụ ẹsato. 45O noo mkpakọ ọnu-ọgu iwhe bụ unwoke, shi l'ẹnya-uwhu ibe Merari; ndu Mósisu yẹle Érọnu gụru l'ụzo, Onye-Nwe-Ọha tọru Mósisu ọkpa iya.

46O noo ya, Mósisu yẹle Érọnu mẹe ndu ishi, l'achị Ízurẹlu bẹ gụru ndu ikfu Lívayi l'owhu ọgu. Whẹ gụru whẹ l'ẹnya-uwhu l'ẹnya-uwhu mẹe l'ibe nna whẹ l'ibe nna whẹ. 47Ndu whẹ gụru bẹ bụ iwhe bụ unwoke, gbawarụ ụkporo awha l'awha iri jeye l'ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri, bụ ndu sụwaru oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko mẹe ovu ivu. 48Mkpakọ iwhe whẹ dụkota l'ọnu-ọgu bẹ bụ ụkporo ụnu l'ụnu madzụ l'ụkporo ugbo tete. 49Ndu nọnu l'ẹhu l'ẹhu b'e goshigeeru ozhi, whẹ l'a-nọ eje mẹe ivu, whẹ l'a-nọ evu l'ụzo, Onye-Nwe-Ọha tọru Mósisu ọkpa iya.

Tọ dụ iya bụ, a gụa whẹ ọgu l'ụzo, Onye-Nwe-Ọha tọru Mósisu ọkpa iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index