Search form

Ọ́gú 5

Odobe ẹka ndu Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ nsọ

1Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 2“Kfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ chịshia iwhe bụ ndu njọkirehu l'eme l'ẹka ono, whẹbe Ízurẹlu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono, whẹ achịshia ndu iwhe l'alwashị l'ẹhu. Whẹ achịshikwaawho ndu denyiru ẹka l'odzu, shi nno merwua onwowhe. 3Unu chịfukota whẹ m'ọ bụ nwoke m'ọ bụ nwanyị. Unu chịshia whẹ l'ẹka ono, unu kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu unu tẹ whẹ be emerwu iya, mbụ l'ẹka ono, mu bu l'echilabọ whẹ ono.” 4Ndu Ízurẹlu mee ya ẹgube ono; bya achịshikota ndu ono l'ẹka ono, whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono. Ọ bụru ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha kfuru iya Mósisu bẹ whẹ meru iya.

Nke ọkfu ụgwo iwhe e mebyiru

5Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 6“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ lẹ nteke madzụ, mbụ nwoke, ọdua l'ọo nwanyị mejeru ibe iya iwhe dụ ẹji ẹgube ono, ndiwhe l'emeje, shi nno meswee Onye-Nwe-Ọha, bẹ ikpe nmaakwarụ onye ọbu. 7Onye ọbu l'e-kfufuta iwhe dụ ẹji ono o meru, ya akfụ-dzua ụgwo ejo-iwhe ono, o meru g'ọ ha, yekwa iya whọ ụzo lanụ l'ụzo ise l'oke-iwhe iya nụ onye ọbu, o mesweru. 8Nteke bụkwanu l'onye ọbu, e mesweru te enwedu abụbu, bụ onye l'aa-kfụ ụgwo iwhe ono, ọo ya bụ, ụgwo ono alaaru Onye-Nwe-Ọha. Onye l'aa-kfụ iya nụ bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke, a kpụru ebyila yeru iye ya t'o gbua gude kpeshia okfu ono. 9Iwhe lile, bụ iwhe ndu Ízurẹlu doberu nsọ tẹ whẹ nụ Onye-Nwe-Ọha, bụ iwhe whẹ wotaru bya anụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bụkota onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono nwe iya. 10Iwhe onye doberu nsọ tẹ ya nụ Chileke bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ nwe iya nụ, mbụ l'iwhe onye nụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ bụ onye ono, l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono bẹ nwe iya nụ.”

Nke nwanyị, ji iya l'ele ẹnya ogori

11Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 12“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: Ọ -bụru lẹ nwoke bẹ nyee ya l'akpa korikori, ji iya te egudehe ire iya ẹka, 13mbụ l'ọ -bụru lẹ nwanyị l'ejeje yẹle nwoke ọdo azẹe, shi nno merwua onwiya, ji iya ta ama, t'e gudepyabe iya l'ẹka nteke l'oome iya, t'ọ dụ onye gbarụ ẹka-ebe iya, nkele e te egudepyabedu iya nteke l'oome ụdu iwhe dụ nno. 14Ọ -bụru lẹ nwoke ono bẹ nọnyaaru, o koderu nyee ya ono okoowhoo, lede iya ẹnya onye merwuru onwiya nteke nyee ya ono merwuru onwiya ọbu eviya, ọ dụa l'a nọnyaaru, o koderu nyee ya ono okoowhoo, lede iya ẹnya onye merwuru onwiya l'ẹbe o merwu onwiya. 15Ọo ya bụ, nwoke ono eduta nyee ya ono jekfushia onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke. Ya egude ụzo-lanụ-l'ụzo-iri efere nkwẹka ụturutuu-witi, l'ee-gude gwoo ẹja l'ishi nyee ya ono. T'ọ bọ wụkwa mmanụ l'ụturutuu-balị ono, e jee eye iya ụ̀nwù-isẹnsu, o noo nkele ọo ngwo-ẹja nri, e gworu l'okowhoo, mbụ ngwo-ẹja, e gude anyata ejo-iwhe.

16“Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'e-dulitaru nwanyị ono ntse kfụbe iya l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha. 17Ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono ekuta mini, e doberu nsọ l'ite, a kpụru l'ụrwa, kpota ivovonyi, shi lẹ mkpuumkpu-ẹkwa wụru ye lẹ mini ono. 18Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono -kfụbelewho nwanyị ono l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, ya atọfu iya iwhe o ke l'ishi, pata ngwo-ẹja nri ono, e gude anyata ejo-iwhe ono nụ iya t'ọ parụ l'ẹka, mbụ ngwo-ẹja nri ono, e gworu l'okowhoo. Ọwhube onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'onwiya aparụ mgbilu mini ono, l'emeje tẹ madzụ bụru onye vu ejo-ọnu. 19Nteke ono onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono anụ iya nte t'o ria sụ: ‘Ọ -bụru l'ọ tọ dụdu nwoke ọdo, gụ l'iya zẹbuwaa, tịi kpa korikori, shiwaa nno merwua onwoghu l'ẹka nwoke ọdo, l'ẹte abụa ji ghu, tẹ mgbilu mini-a, l'emeje tẹ madzụ bụru onye vu ejo-ọnu ba adụkwa iwhe l'oo-me ghu. 20Nteke bụ l'ị nọ l'ẹka ji ghu, l'ịikpa korikori, gụ lẹ nwoke ọdo zẹbuwaa, i shiwaa nno merwua onwoghu, 21tẹ Onye-Nwe-Ọha mekwaa t'ẹkpa-nwa chihu ghu, mbụ t'ị ba atụ nwa l'iwhu ụtakfu, gụ abụru onye l'aa-kpọ l'iwhu, bya abụru onye l'anma l'ejo ẹtu l'ibe unu.’ O noo nteke onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono l'a-pẹ nwanyị ono nte ono t'o ria gude tụa onwiya ọnu. 22Tẹ mgbilu mini-a, l'emeje tẹ madzụ bụru onye vu ejo-ọnu-a bahụ ghu l'ẹwho ndụge ẹkpa-nwa echihu ghu, gụ eje aatụ nwa l'iwhu ụtakfu.”

Nteke ono, nwanyị ono asụ: “O noo g'ọ dụ, t'ọ dụ nno.”

23“Ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono abya edekota ejo-ọnu ono, ọ tụru onwiya l'ẹkwo bya asaa ya asasa sarụ ye lẹ mgbilu mini ono. 24Nteke ono, ya eworu mgbilu mini ono nụ nwanyị ono t'ọ ngụa. Ọ -ngụle iya whọ bẹ mgbilu mini ono l'a-bahụ nwanyị ono l'ẹwho wokfuta iya ejo ụkpazhi-ọnwu-ọnu. 25Nteke ono, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono anata nwanyị ono ngwo-ẹja nri ono, e gworu l'okowhoo ono, ọ pa l'ẹka maa ya amama l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, je edobe l'ẹnya-mgbẹja. 26Ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono ahajia ngwo-ẹja nri ono ẹka, kpọo ya ọku l'ẹnya-mgbẹja ono. Ngwo-ẹja ono l'a-bụ ngwo-ẹja, e gude anyata ejo-iwhe ono. O -megelewho nno, ya anụ nwanyị ono mini ono t'ọ ngụa. 27Ọ -bụrua woo l'o merwuru onwiya, mbụ l'ọ bụ onye ji iya l'ẹte egudee ire iya ẹka, nteke a nụleru iya whọ mini ono ọ ngụa, ọ bahụ iya l'ẹwho bẹ l'oo-wokfuta iya ejo ụkpazhi-ọnwu-ọnu. Oo-me t'ẹkpa-nwa iya chihu mẹe t'ọ bọ tụ nwa l'iwhu ụtakfu; tẹmenu a kpọ iya l'iwhu l'ibe whẹ. 28Nteke bụ woo l'o to merwudu onwiya, ọ bụru-a l'ẹka iya dụ ọcha bẹ l'ọoto dụdu iwhe bya l'e-me iya nụ, ya anwụshi ụnwegirima.

29“O noo iwu, a tụru l'ishi nwanyị, ji iya l'ekoru okoowhoo, mbụ nwanyị, nọ l'ẹka ji iya akpa korikori, emerwushi onwiya, 30ọ dụa l'a nọnyaaru nwoke koderu nyee ya okoowhoo, lede iya ejo ẹnya. T'onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke kfụbe nwanyị ọbu l'iwhu Onye-Nwe-Ọha mekotagezhia ya iwhe lile ono, a tụru l'iwu. 31Nwoke ono l'onwiya ta adụkwa ejo-iwhe, l'a-tukoru iya l'ishi. Ọo nwanyị ono l'e-vuru ejo-iwhe, o metaru.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index