Search form

Ọ́gú 6

Nke onye doberu Onye-Nwe-Ọha onwiya nsọ

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Kfuru yeru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: O -nweru nwoke ọdua l'ọo nwanyị kweru ụkwa, dụ iche sụ l'iya l'a-dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ, mbụ l'iya l'e-dobe onwiya t'iya bụru onye gbarụ iche l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ, 3t'onye ọbu ba angụjekwa mmẹe m'ọ bụ iwhe-angụngu ọdo l'eme l'ẹnya. T'onye ọbu ba angụjekwa mmẹe l'anwụ ọnu, shi lẹ vayịnu m'ọ bụ iwhe-angụngu ọdo l'eme l'ẹnya. T'ọ bọ ngụjekwa mini akpụru vayịnu, ya eje erije akpụru vayịnu oyii mẹe nke ọkponku. 4T'o bo rijekwa iwhe shi lẹ vayịnu m'ọ bụ akpụru vayịnu ọbu l'onwiya m'ọ bụ ẹgbo vayịnu ọbu jeye ya anọ-gee bụru onye dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ.

5“Akwọ ta abyadụ l'e-rwu iya l'ishi jeye ya anọ-gee bụru onye doberu onwiya iche. Ọo-dụlewho nsọ lẹge ọ dụ iya jeye oge ono, o doberu onwiya iche ono l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ edzua. Ya ahaa t'ẹgbushi iya rwuchia erwuchi ha wugala wugala. 6Ọ tọ byadụ l'e-jekube mgboro ẹka odzu dụ jeye ya anọ-gee bụru onye doberu onwiya iche l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ. 7Mbụ, o beru ọ -bụru l'ọo nna iya nwụhuru, ọdua l'ọo ne iya nwụhuru, ọdua l'ọo nwune iya nwoke nwụhuru m'ọ bụ nwune iya nwanyị bẹ nwụhuru, o too kwobedu iswi iya jekube odzu iya ntse, shi nno merwua onwiya. Nkele ọo ishi bẹ l'ee-gude marụ l'o doberu onwiya nsọ l'ẹka Chileke nọ. 8Jeye ya anọ-gee bụru onye dụ iche ono b'ọ bụ onye dụ nsọ l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ.

9“O -nweru onye gbakwohuru nwụhu lẹ mgboro ẹka ọ nọ, o shi nno merwua ẹgbushi ono, o doberu nsọ, o rwulewho abalị ẹsaa, ya erwushia ẹgbushi ono, shi nno tụrwua mmerwu ono. 10O rwua l'abalị nke ẹsato, ya ewota ndo labọ, ọdua ya ewota ụnwu kparakụ labọ wojeru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 11Ọo ya bụ, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono ewota nnanụ gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, ya ewota nnanụ ọwhua gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku gude kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji ono, o meru, iswi l'ọ nọdu l'ẹka madzụ nwụhuru anwụhu. Ọ bụru mbọku onookwawho bẹ l'oo-me t'ishi iya dụ-whu nsọ azụ. 12Oo-dobe onwiya iche l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ jeye ya anọ-gezhia bụru onye dụ iche. Ya ewota ịgogolo, gbarụ awha nụ t'e gude gbaa ẹja ikpe-anmanma. Oge ọwhu, ọ nọhawaru bẹ l'ẹte agụduru eye iya, o noo nkele o merwuru onwiya nteke ono, o shi dobe onwiya nsọ.

13“Ọ waa iwu, dụru onye doberu onwiya iche l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ ndọwa mẹ nteke o doberu onwiya iche ono dzulewho. Ee-duru iya bya l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 14Ya anọdu l'ẹka ono woru iwhe l'ọo-nụ Onye-Nwe-Ọha nụ iya. Ọo-nụ iya ịgogolo, gbarụ awha, l'ẹte enwe ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku; ya anụ nwada atụru, gbarụ awha, l'ẹte enwee ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji; ya anụ ebyila, l'ẹte enwee ẹka ọrwu dụ iya l'ẹhu, l'ee-gude gbaa ẹja ẹhu-guu. 15Iwhe ọdo, l'oo-yefua ya bụ nkata buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi mẹe akara, e meru lẹ witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya mmanụ mẹe ẹcha-mbeke, a wụru mmanụ l'eli mẹe ngwo-ẹja nri yẹle ngwo-ẹja mmẹe, l'etsoje iya nụ.

16“Iwhe ono g'ọ ha bẹ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'a-nụkota Onye-Nwe-Ọha. Ya agbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji ono mẹe ẹja ọkpokota-iwhe-ọku ono. 17Onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono abya anụ Onye-Nwe-Ọha nkata buredi ono, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi, gbua ebyila whọ gude gbaarụ Onye-Nwe-Ọha ẹja ẹhu-guu; ya eyekobekwa iya whọ ngwo-ẹja nri yẹle ngwo-ẹja mmẹe, l'etsoje iya nụ. 18Ọ bụru l'ọnu Ụlo-ẹkwa-ndzuko bẹ onye ono, dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ ono l'a-nọdu rwushia ẹgbushi ono, o doberu nsọ. Ya ekpota ẹgbushi ono chịru ye l'ọku, e gude akpọ anụ ngwo-ẹja ẹhu-guu whọ ọku.

19“Onye ono, dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ ono -rwushigelewho ẹgbushi ono, o doberu nsọ; ọo ya bụ; onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eworu ẹka ebyila ono, e shiru eshi dẹe ya l'ẹka t'ọ parụ mẹe akara lanụ, l'eete eyee iwhe lekoje buredi, shi lẹ nkata whọ mẹe ẹcha-mbeke lanụ, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi. 20Nteke ono, onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke ono abya amaa ya amama l'iwhu Onye-Nwe-Ọha t'ọ bụru ngwo-ẹja amama. Iwhe ono g'ọ ha bẹ dụkotakwa nsọ, ọ bụru onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke bẹ nwe iya nụ yẹle ǹdụ́ ebyila ono, a marụ amama mẹe ụtakfu iya ono, a nụru Onye-Nwe-Ọha. E megee ya nno bẹ onye ono, dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ ono nweru ike ya angụa mmẹe.

21“O noo bụ iwu dụru onye doberu onwiya nsọ l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ ndono bụ iya bụ onye kweru ụkwa lẹ ya l'e-dobe onwiya nsọ l'ẹka Onye-Nwe-Ọha nọ mẹe iwhe l'ọo-nụje Onye-Nwe-Ọha nteke oge iya dzuleruwho, t'a gụfukwa iya iwhe ọdo, l'ọo-nụ lẹge ẹka iya beru. Ọle o medzufutaje iwhe o kweru ụkwa iya ẹgube iwu onye dụru Onye-Nwe-Ọha nsọ dụ dụ.”

Gẹ ndu l'agbajẹ ẹja nụ Chileke l'e-shije agọ ọnu-ọma anụ ndu Ízurẹlu

22Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 23“Kfuru Érọnu yẹle ụnwu iya sụ whẹ l'ọ waa bụ gẹ whẹ l'e-shije agọru ndu Ízurẹlu ọnu-ọma ndọwa: Gẹ l'ii-kfuru whẹ tẹ whẹ kfuje iya bụ:

24“Tẹ Onye-Nwe-Ọha gọru

ọnu-ọma nụ unu, ya echekwaa unu.

25Tẹ Onye-Nwe-Ọha mee t'atatiwhu iya

nwujeeru unu, ya emejeeru unu eze-iwhe-ọma.

26Tẹ Onye-Nwe-Ọha cheberu unu iwhu,

ya emee t'unu buru guu.

27“O noo gẹ whẹ l'e-shi dobe ẹwha mu l'ẹka ndu Ízurẹlu nọ ndụge mu agọoru whẹ ọnu-ọma.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index