Search form

Ọ́gú 7

Odobe Mkpuumkpu-ẹkwa Onye-Nwe-Ọha nsọ

1Tọ dụ iya bụ, Mósisu gvubegelewho mkpuumkpu-ẹkwa, ọ wụa ya mmanụ bya edobe iya nsọ, dobekwawho iwhe bụ arya mkpuumkpu-ẹkwa ono g'ọ ha nsọ. O nokwawho g'ọ wụru mmanụ l'ẹnya-mgbẹja dobe iya nsọ, bya edobekwawho iwhe bụ arya ẹnya-mgbẹja ono g'ọ ha nsọ. 2Ọo ya bụ, ndu ishi ndu Ízurẹlu, bụ ndu bụ-gee ishi l'ibe nna whẹ, mbụ ndu bụ ishi l'ikfu g'ikfu ha, bụ iya bụ ndu ishi ono, yeru ẹka a gụa ndu Ízurẹlu ọgu; bya eworu iwhe nụ. 3Iwhe whẹ nụru Onye-Nwe-Ọha bẹ bụ ọgba-kperekpere ishii, e kpuchiru iwhe mẹe oke-eswi iri l'ẹbo. Ndu ishi ono bẹ nụru oke-eswi nnanụ nnanụ l'ẹhu l'ẹhu. Whẹ dụ ẹbo-ẹbo nụ ọgba-kperekpere lanụ. O noo iwhe whẹ wotaru bya anụ l'iwhu mkpuumkpu-ẹkwa ndono.

4Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 5“Nata whẹ iwhe lile ono, whẹ nụru nke ọwhu l'ee-gude iya eje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Gụ eworu iya nụ ndu ikfu Lívayi. Onyenọnu bẹ l'ịi-nụ lẹge ozhi iya gbarụ.”

6Ọo ya bụ, Mósisu bya ewota ọgba-kperekpere ono mẹe oke-eswi ono nụ ndu ikfu Lívayi. 7Ẹpa Geshọnu b'ọ nụru ọgba-kperekpere labọ mẹe oke-eswi ẹno tẹ whẹ gude jeje ozhi, gbarụ whẹ nụ. 8Ọ nụ ẹpa Merari ọgba-kperekpere ẹno mẹe oke-eswi ẹsato tẹ whẹ gude jeje ozhi, gbarụ whẹ nụ. Ndu ono gẹ whẹ ha bẹ nọkota l'ẹka Itama nwa Érọnu, bụ onye l'agbajẹ ẹja nụ Chileke eje ozhi whẹ. 9Obenu l'ẹpa Kohatu bẹ l'adụdua ọwhu ọ nụru whẹ nkele ọo whẹbedua b'ọ dụ l'ẹka, mbụ oleta iwhe dụ nsọ ẹnya bụ iya bụ ovu iwhe dụ nsọ l'ukuvu.

10Mbọku, a wụru mmanụ l'ẹnya-mgbẹja Chileke t'e gude woru iya ye Chileke l'ẹka bẹ ndu ishi ono, l'achị Ízurẹlu wotageeru iwhe bya anụ l'ẹnya-mgbẹja ono. 11Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: “Mbọku, fụtaru nụ bẹ onye ishi lanụ, l'e-wotaje iwhe nkiya bya anụ t'e gude ye ẹnya-mgbẹja ono l'ẹka Chileke.”

12Onye wotaru iwhe nkiya bya anụ lẹ mbọku nke mbụ bẹ bụ Nahụshonu nwa Amínadabu, bụ onye ishi, l'achị ikfu Juda. 13Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu ụkporo ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ shẹkelu ụkporo ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 14Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo iri, iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu; 15bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 16ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 17mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Nahụshonu nwa Amínadabu wotaru bya anụ ndono.

18A bya abya lẹ mbọku nke ẹbo, Netanẹlu nwa Zúwa, bụ onye ishi, l'achị ikfu Ísaka wota iwhe nkiya bya anụ. 19Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi e gweru egwe, gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 20Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 21bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 22ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 23mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo iwhe Netanẹlu nwa Zúwa wotaru bya anụ ndono.

24A bya abya lẹ mbọku nke ẹto, Eliyabu nwa Helọnu, bụ onye ishi, l'achị ikfu Zébulọnu wota iwhe nkiya bya anụ. 25Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 26Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 27bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 28ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 29mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Eliyabu nwa Helọnu wotaru bya anụ ndono.

30A bya abya lẹ mbọku nke ẹno, Elizuru nwa Shediyọ, bụ onye ishi, l'achị ikfu Rúbẹnu wota iwhe nkiya bya anụ. 31Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 32Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri; iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 33bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku; 34ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 35mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Elizuru nwa Shediyọ wotaru bya anụ ndono.

36A bya abya lẹ mbọku nke ise, Shelumẹlu nwa Zurishadayi, bụ onye ishi, l'achị ikfu Símiyọnu wota iwhe nkiya bya anụ. 37Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 38Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 39bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 40ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji 41mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Shelumẹlu nwa Zurishadayi wotaru bya anụ ndono.

42A bya abya lẹ mbọku nke ishii, Ẹliyasafu nwa Diyuwẹlu, bụ onye ishi, l'achị ikfu Gadu wota iwhe nkiya bya anụ. 43Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe, gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 44Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 45bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 46ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 47mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Ẹliyasafu nwa Diyuwẹlu wotaru bya anụ ndono.

48A bya abya lẹ mbọku nke ẹsaa, Elishama nwa Amihudu, bụ onye ishi, l'achị ikfu Ífuremu wota iwhe nkiya bya anụ. 49Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe, gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 50Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya shẹkelu iri; iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 51bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 52ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 53mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise, ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Elishama nwa Amihudu wotaru bya anụ ndono.

54A bya abya lẹ mbọku nke ẹsato, Gamáliyelu nwa Pedazọ, bụ onye ishi, l'achị ikfu Manáse wota iwhe nkiya bya anụ. 55Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe, gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 56Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri; iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 57bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 58ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 59mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise, mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Gamáliyelu nwa Pedazọ wotaru bya anụ ndono.

60A bya abya lẹ mbọku nke tete, Abidanu nwa Gidiyoni, bụ onye ishi, l'achị ikfu Bénjaminu wota iwhe nkiya bya anụ. 61Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe, gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 62Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 63bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 64ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 65mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Abidanu nwa Gidiyoni wotaru bya anụ ndono.

66A bya abya lẹ mbọku nke iri, Ahiyeza nwa Amishadayi, bụ onye-ishi, l'achị ikfu Danu wota iwhe nkiya bya anụ. 67Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 68Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri; iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 69bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 70ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 71mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Ahiyeza nwa Amishadayi wotaru bya anụ ndono.

72A bya abya lẹ mbọku nke iri lẹ nnanụ; Pagẹlu nwa Ọkuranu, bụ onye ishi, l'achị ikfu Asha wota iwhe nkiya bya anụ. 73Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe, gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 74Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 75bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 76ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, 77mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Pagẹlu nwa Ọkuranu wotaru bya anụ ndono.

78A bya abya lẹ mbọku nke iri l'ẹbo; Ahira nwa Enanu, bụ onye ishi, l'achị ikfu Náfutali wota iwhe nkiya bya anụ. 79Iwhe ọ nụru bẹ bụ: efere lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, bya anụkwawho ọkwa lanụ, e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ẹto lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. Ọwhunonu b'e yejishikotaru eyejishi lẹ witi, e gweru egwegwe, gwọkobe iya mmanụ, t'e gude gwoo ngwo-ẹja nri. 80Iwhe ọdo, ọ nụru bẹ bụ ite lanụ, e meru lẹ mkpọla-ododo, ẹrwa iya dụ shẹkelu iri; iwhe jiru iya nụ bụ ụ̀nwù isẹnsu, 81bya anụ nwa oke-eswi lanụ mẹe ebyila lanụ mẹe ịgogolo lanụ, gbarụ awha, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku, 82ọwaa mkpi lanụ, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji; 83mẹe oke-eswi labọ mẹe ebyila ise mẹe mkpi ise mẹe ịgogolo ise, gbageeru awha, l'ee-gbushi gude gbaa ẹja ẹhu-guu. O noo bụ iwhe Ahira nwa Enanu wotaru bya anụ ndono.

84Ọ waa bụ iwhe g'iwhe ha ndu ishi, l'achị Ízurẹlu wotaru bya anụ t'e gude ye ẹnya-mgbẹja ono l'ẹka Chileke, mbụ nteke ono, a wụru iya mmanụ. Iwhe whẹ nụru bẹ bụ: efere iri l'ẹbo, e meru lẹ mkpọla-ọcha mẹe ọkwa iri l'ẹbo, e meru lẹ mkpọla-ọcha mẹe ite iri l'ẹbo, e meru lẹ mkpọla-ododo. 85Efere lanụ b'e meru lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri, mee ọkwa lanụ lẹ mkpọla-ọcha, ẹrwa iya dụ ụkporo shẹkelu ugbo ishii lẹ shẹkelu iri. Ẹrwa mkpọla-ọcha, e gude mekota arya ono l'owhu bẹ ẹrwa iya dụ ụnu shẹkelu ugbo ishii. Ẹrwa mkpọla-ọcha ono bẹ yẹle shẹkelu ụlo-nsọ bụ iwhe lanụ. 86Ite iri l'ẹbo ono, e meru lẹ mkpọla-ododo, e yejishikotaru ụ̀nwù isẹnsu eyejishi bẹ mkpọla-ododo, e gude mee ya bẹ ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, bụ gẹ l'ọohaje mbụ ẹrwa mkpọla-ododo ẹka-dụ-nsọ. Ẹrwa mkpọla-ododo, e gude mekota arya ono l'owhu bẹ dụkota ụkporo shẹkelu ugbo ishii. 87Iwhe bụ mkpakọ anụ, l'ee-gude gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku dụkota bẹ bụ, ụnwu oke-eswi iri l'ẹbo mẹe ebyila iri l'ẹbo mẹe ịgogolo iri l'ẹbo, gbageeru awha yẹle ngwo-ẹja nri, tso iya nụ, ọwaa mkpi iri l'ẹbo, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji. 88Anụ lile, l'ee-gbu gude gbaa ẹja ẹhu-guu bẹ dụkota oke-eswi ụkporo l'ẹno mẹe ụkporo ebyila ugbo ẹto mẹe ụkporo mkpi ugbo ẹto mẹe ụkporo ịgogolo ugbo ẹto, gbageeru awha. O noo bụ iwhe a nụru t'e gude ye ẹnya-mgbẹja ono ye l'ẹka Chileke, mbụ nteke ono, a wụru iya mmanụ.

89Nteke Mósisu bya abahụ tẹ yẹle Onye-Nwe-Ọha kfugbabe l'ime Ụlo-ẹkwa-ndzuko b'ọ nụru olu-okfu g'o shi l'okfu igbe l'aa-nọje akfụ ụgwo iwhe-dụ-ẹji, mbụ ono, tukoru l'eli igbe-iwu, olu okfu ono l'ekfu eyeru iya; lẹ mgbakụ cherubu labọ. Olu-okfu ono bẹ kfuru yeru iya.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index