Search form

Ọ́gú 7:86

86Ite iri l'ẹbo ono, e meru lẹ mkpọla-ododo, e yejishikotaru ụ̀nwù isẹnsu eyejishi bẹ mkpọla-ododo, e gude mee ya bẹ ẹrwa iya dụ shẹkelu iri, bụ gẹ l'ọohaje mbụ ẹrwa mkpọla-ododo ẹka-dụ-nsọ. Ẹrwa mkpọla-ododo, e gude mekota arya ono l'owhu bẹ dụkota ụkporo shẹkelu ugbo ishii.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index