Search form

Ọ́gú 8

Odobe oryọku

1Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 2“Kfuru Érọnu sụ iya l'ọ bya l'a-dọbe oryọku, t'ọ dọbe oryọku ẹsaa ono nke ọwhu iwhoro iya l'a-ngashị atatiwhu iwhe ono, a tukoberu iya.” 3Érọnu mee ya ẹgube ono, a sụru t'o mee ya bya adọbe oryọku ono nke ọwhu iwhoro iya ngashịru atatiwhu iwhe ono, a tukoberu iya, bụkwanu gẹ Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu. 4Ọ waa bụ g'e gude mee iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono: Ọo mkpọla-ododo, e tsusaru ọsa b'e gude mekota iya watalẹwho l'ike iya jeye lẹ nchị iya. Iwhe ono, l'aatukobeje oryọku ono b'e meleruwho l'ụdudu, Onye-Nwe-Ọha goshiru Mósisu.

Ọsafu ndu Lívayi mmerwu

5Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 6“Wofuta ndu Lívayi l'echilabọ ndu Ízurẹlu safụ whẹ mmerwu l'ẹhu. 7Ọ waa gẹ l'ii-shi safụ whẹ mmerwu ono ndọwa: Wota mini l'eegudeje atụrwu iwhe whee whẹ l'ẹhu, whẹ akpụshikota iwhe bụ ẹji, dụ whẹ l'ẹhu, bya asashịa uwe whẹ shi nno safụ onwowhe mmerwu. 8Whẹ ewota nwa oke-eswi yẹle ngwo-ẹja nri, tso iya nụ, mbụ ọkpobe ụturutuu-witi, a gwọkoberu mmanụ. Ọo ya bụ, gụ ewotafua nwa oke-eswi ọdo, l'ee-gude gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji. 9Gụ eduru ndu Lívayi bya l'iwhu Ụlo-ẹkwa-ndzuko; kua iwhe bụ Ízurẹlu l'owhu tẹ whẹ byakọta ẹka ono. 10Nteke i duru ndu Lívayi bya l'atatiwhu Onye-Nwe-Ọha, tẹ ndu Ízurẹlu byibe whẹ ẹka l'ishi. 11Érọnu abya eworu ndu Lívayi ono nụ Onye-Nwe-Ọha tẹ whẹ bụru iya ngwo-ẹja amama, shi l'ẹka ndu Ízurẹlu nke ọwhu whẹ l'a-nọ ejeru Onye-Nwe-Ọha ozhi. 12Nteke ono, ndu Lívayi abya ebyibegee oke-eswi ono ẹka l'ishi, gụ egude nnanụ gbaa ẹja iwhe-dụ-ẹji, gude nnanụ gbaa ẹja ọkpokota-iwhe-ọku nụ Onye-Nwe-Ọha, shi nno kfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji ndu Lívayi megbaberu.

13“Tẹ ndu Lívayi nọdu l'atatiwhu Érọnu yẹle ụnwu iya, gụ eye whẹ l'ẹka Onye-Nwe-Ọha tẹ whẹ bụru iya ngwo-ẹja amama. 14O noo ụzo, l'ii-shi dobe ndu Lívayi iche l'ẹka ndu Ízurẹlu ọwhu nọ. Ndu Lívayi l'a-bụ ndu nkemu. 15I -safụ-gelewho ndu Lívayi mmerwu l'ẹhu, bya eworu whẹ nụ Onye-Nwe-Ọha g'ọo ngwo-ẹja amama ono, ọo ya bụ, whẹ ejelahaa ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 16Ọo whẹbedua bẹ l'aa-parụ ọpa-l'owhu nụ mu l'echilabọ ndu Ízurẹlu. Mu wotawaru whẹ tẹ whẹ bụru ndu nkemu nọ-chia ẹnya iwhe bụ ọkpara l'alị Ízurẹlu l'owhu, mbụ iwhe bụ unwoke mbụ, vu ụzo waa ẹkpa-nwa l'alị Ízurẹlu l'owhu. 17Ndu bụ ọkpara l'alị Ízurẹlu l'owhu, mbụ madzụ mẹe anụmanu bẹ bụkota nkemu. Nteke ono, mu gbushikotaru iwhe bụ ọkpara l'alị Íjiputu bẹ mu doberu whẹ iche tẹ whẹ bụru nkemu. 18Ntaa bẹ mu wotawaru ndu Lívayi tẹ whẹ nọ-chia ẹnya ndu bụ ọkpara l'alị Ízurẹlu l'owhu. 19L'echilabọ ndu Ízurẹlu l'owhu bẹ mu wotawaru ikfu Lívayi woru nụ Érọnu yẹle ụnwu iya, tẹ whẹ jejeru ndu Ízurẹlu ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko, whẹ akfụjee ụgwo iwhe-dụ-ẹji ụnwu Ízurẹlu meru, nke ọwhu mgbu-ọnwu l'ete egbu whẹ mẹ whẹ kpọkilitaru ẹka-dụ-nsọ ntse.”

20Mósisu mẹe Érọnu mẹe iwhe bụ ndu Ízurẹlu l'owhu bya emeru yeru ndu Lívayi ẹgube ono Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu t'e meeru ndu Lívayi. 21Ndu Lívayi safụ onwowhe mmerwu, shi l'iwhe-dụ-ẹji, whẹ metagbaberu, bya asaa uwe whẹ asa. Ọo ya bụ, Érọnu woru whẹ nụ Onye-Nwe-Ọha tẹ whẹ bụru iya ngwo-ẹja amama, bya akfụa ụgwo iwhe-dụ-ẹji, whẹ metagbaberu, shi nno sachaa whẹ mmerwu, dụ whẹ l'ẹhu. 22E megee, ndu Lívayi nọdu Érọnu yẹle ụnwu iya l'ẹka wata oje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. Ọ bụru lẹge Onye-Nwe-Ọha tụru iya Mósisu l'iwu bụ gẹ whẹ meru ndu Lívayi ono.

23Onye-Nwe-Ọha bya asụ Mósisu: 24“Iwhe-e bẹ bụ ndu Lívayi b'ọ dụru: Onye gbarụ ụkporo awha l'awha ise tụgbua bẹ l'a-nọ eje ozhi lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 25Onye jetawaru rwua ụkporo awha ugbo labọ l'awha iri bẹ l'a-tụta ume ozhi, jebuhu ozhi l'ooje lẹ Ụlo-ẹkwa-ndzuko. 26Ọle ọ -dụkwa onye ọbu t'o yeru ụnwunna iya ẹka l'ozhi Ụlo-ẹkwa-ndzuko ono, t'o yetakwa iya rọ, obenu l'onye ọbu bẹ jebuhuwaru ozhi. O noo ụzo, l'ii-shi nụ ndu Lívayi ozhi, whẹ l'a-nọ eje ndono.”

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index