Search form

Ọ́gú 9

Oge O-je-ghata

1L'ọnwa mbụ l'awha kwe ndu Ízurẹlu awha labọ nkele whẹ shi l'alị Íjiputu fụta bẹ Onye-Nwe-Ọha kfuru yeru Mósisu l'echi-ẹgu Sáyinayi sụ iya: 2“Tẹ ndu Ízurẹlu rikwaa oge O-je-ghata l'oge, a tụ-buru t'e rije iya. 3Ọnwa-a dụlewho l'abalị iri l'ẹno t'unu ria oge O-je-ghata ono lẹ nteke ono, a tụ-buru t'e rije iya. Nteke unu l'a-wata iya eriri bẹ bụ mẹ ẹnyanwu ladẹlewho l'ishi. Unu rikwaa oge ono lẹge iwu iya mẹe nsọ iya dụ.” 4O noo ya, Mósisu bya ekfuru ndu Ízurẹlu tẹ whẹ ria oge O-je-ghata ono. 5O rwulewho g'ọnwa mbụ ono dụ l'abalị iri l'ẹno, whẹ ria oge O-je-ghata ono. Whẹ riru iya g'ẹnyanwu l'abyawaa arịba l'echi-ẹgu Sáyinayi. Ndu Ízurẹlu mekota iwhe lile ono ẹgube Onye-Nwe-Ọha kfuru iya Mósisu.

6Ọle o nwekwanuru ndu ọwhu l'ete etsoo ria oge O-je-ghata ono mbọku ono, e riru iya nkele mmerwu dụ whẹ l'ẹhu iswi lẹ whẹ byiru onye nwụhuru anwụhu ẹka. Ndu ono byakfuta Mósisu yẹle Érọnu mbọku ono 7bya asụ Mósisu lẹ mmerwu dụkwa whẹ l'ẹhu nkele whẹ byiru onye nwụhuru anwụhu ẹka. Sụ; ?ndẹe g'o gude t'e kwe t'anyi tsoru ndu Ízurẹlu ọwhu nụ Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja anyi l'oge nteke ono, a tụ-buru atụ-bu?

8Mósisu sụ whẹ: “Unu ngabẹ tẹ mu marụ iwhe Onye-Nwe-Ọha l'e-kfu l'iswi ẹhu unu.”

9Tọ dụ iya bụ, Onye-Nwe-Ọha sụ Mósisu: 10“Kfuru ndu Ízurẹlu sụ whẹ agha: O -nweru onye l'ime unu, m'ọ bụ ẹpa unu, byiru ẹka l'odzu, shi nno merwua onwiya, ọdua l'onye ọbu bẹ jeru iwhe ọdo, bẹ onye ọbu l'e-rilekwa-a oge O-je-ghata nke Onye-Nwe-Ọha. 11Nteke whẹ l'e-ri iya bẹ bụ l'abalị iri l'ẹno l'ọnwa nke ẹbo iya mẹ ẹnyanwu bya ladẹlewho l'ishi. Iwhe whẹ l'e-gude ria ya bụ buredi, l'eete eyee iwhe l'ekoje buredi mẹe mkpẹekwo, l'atsọkaa ilu. 12T'ọ bọ dụkwa iwhe ono, ọwhu whẹ l'a-ha t'ọ fụta ụtsu echile iya, ya eje adụkwa ọkpu, whẹ l'e-tsupyashi etsupyashi. Whẹ ridekwa oge O-je-ghata ono tẹ whẹ dobekwa nsọ lile, dụ l'ori oge ono. 13Ọle onye l'ẹte abụa l'aasọ iya nsọ t'ọ dụ iwhe ọdo, o jeru, onye ọbu te eri oge O-je-ghata ono, t'e kefukwa onye ọbu l'oke l'ẹka ndibe whẹ nọ nkele ọ tọ nụdu Onye-Nwe-Ọha ngwo-ẹja iya l'oge nteke a tụ-buru atụ-bu. Onye ono bẹ iwhe-dụ-ẹji, o meru l'a-tukokwaru l'ishi.

14“A -bya abya l'ẹka onye nlwamụnlwa nọ, bụ onye unu l'iya bu. Ọ -bụru l'onye dụ nno bẹ chọru t'o tsoru ria oge O-je-ghata nke Onye-Nwe-Ọha, t'onye ọbu tsokwaru iwu, dụ l'ori oge ono mẹe nsọ iya ria ya. Ọo nsọ dụru onye ọwhu a nwụru anwụnwu l'alị-a bẹ dụkwaruwho onye ọwhu lwarụ alwa.”

Urwukpu l'asọ-kputa Mkpuumkpu-ẹkwa

(Awụ. 40:34-38)

15Mbọku, a kpọberu Mkpuumkpu-ẹkwa, bụ iya bụ Ụlo-ẹkwa, l'eedobeje ẹkwo-iwu Onye-Nwe-Ọha bẹ urwukpu sọ-kputaru iya. L'urwẹnyashi iya bẹ urwukpu ono dụlewho g'ọo ọku l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono, dụ nno fụta ụtsu. 16O nozhiawho g'ọ dụ ndono tụgburu. L'eswe bẹ urwukpu ono l'asọ-kputaje mkpuumkpu-ẹkwa ono, o be l'ẹnyashi ya adụ g'ọo ọku. 17L'ọobuje nteke urwukpu ono shi l'eli ụlo-ẹkwa ono palita imeli imeli, ndu Ízurẹlu apalita ije whẹ tụgbua. Ẹka whẹ jetaberu, o keshita, whẹ akpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ l'ẹka ọbu nọshita. 18O noo ya, l'ọobuje, Onye-Nwe-Ọha sụ ndu Ízurẹlu tẹ whẹ palia ije whẹ tụgbua, whẹ apalia tụgbua, nteke bụ l'ọ sụru whẹ tẹ whẹ nọdu, whẹ akpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ nọ-kirishia. Ọ bụru g'urwukpu ono nọ-beru l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono bụ gẹ whẹ l'anọ-bejeru l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ ono. 19Nteke urwukpu ono nọru ọdu l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono, nọo igweligwe mbọku, ndu Ízurẹlu anọ-kirishia, whẹ ta atụgbudu, ọ bụru gẹ Onye-Nwe-Ọha kfuru whẹ iya bụ gẹ whẹ l'emeje iya. 20O nweru nteke urwukpu ono l'anọje l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono, nọo ya nwujiku olemole, Onye-Nwe-Ọha -sụ tẹ whẹ nọdu, whẹ akpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ nọ-kirishia, nteke bụ l'ọ sụru whẹ tẹ whẹ palia ije whẹ tụgbua, whẹ apalia tụgbua. 21O nweru nteke urwukpu ono l'eshije l'urwẹnyashi nọo jeye ụtsu; o rwua l'ụtsu ọ palihu imeli imeli, whẹ apalita ije whẹ tụgbua. Mbụ o beru ọ bụru m'ọo l'eswe bẹ urwukpu ono palihuru imeli, ọdua l'ọo ẹnyashi; nteke ọ bụ-zhiawho, nteke ọ bụ-zhiawho, ndu Ízurẹlu apalia ije whẹ tụgbua. 22Nteke bụkwanu l'urwukpu ono bẹ nọdu l'eli mkpuumkpu-ẹkwa ono nọo ya abalị labọ, ọdua ọ nọo ya ọnwa owhu m'ọ bụ awha owhu, ndu Ízurẹlu anọshia l'ẹka whẹ kpọberu ụlo-ẹkwa ebubu whẹ gẹ whẹ nọ iya; whẹ ta abya l'atụgburu atụgburu. Obenu lẹ nteke bụ l'a nọnyaaru urwukpu ono palihu imeli, whẹ apalita tụgbushia. 23O noo ya bụ l'ọobuje, Onye-Nwe-Ọha sụ whẹ tẹ whẹ nọdu, whẹ akpọbe ụlo-ẹkwa ebubu whẹ nọ-kirishia, nteke bụ l'ọ sụru whẹ tẹ whẹ tụgburu, whẹ apalihu ije whẹ tụgbua. Iwhe lile Onye-Nwe-Ọha kfuru whẹ bẹ whẹ mekotaru ẹgube ọ tụru iya l'iwu nụ Mósisu.

Bayịburu Ezaa

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

More Info | Version Index