Search form

Sinik Abem 1:20

20Kale Bita ayo fuw buk tem Yuddas ami sung bakosu uyo bakoyam,

“‘ami am uyo kudáliw gisuk ade kinim so mak tam ami am biyámin bá.’

Kalesu ade alo bako,

‘kinim mak am abin kudu wok fakudako!’

Kalesu kala.