Search form

Sinik Abem 19:4

4beta Faul ayo bakoyam, “Yon aka ban keimin ibik dukámamin umi wok ban bomin uta boyamsa. Kale aka bakoyam, ‘kiba kinim mak nam yán tem tadokaba ami aket kudaw keim sidiwano! Kinim am tadokaba win be Yesus ka.’ Yakeisa ko.” Yaka nade