Search form

Sinik Abem 21:33

33Kale un tabudin kamok ayo matam mewso nadanade yak Faul dew faku nadane weng bakoyam, “ayen sok alew tuw falfala gei daudino.” Yakei nadane beta aka kinim wanang dákadáyam, “kim aket aka kan ata ade aka yaknámin ban uta keiyaba?” Yakane,