Search form

Sinik Abem 22

1“Aul fikal kiba, nam ban mak keidongin banim umi sung uta bakoyamono kali uyo kidinamin!” 2Yakane, ika kidilomo, Faul aka nulum weng bakoda ká. Kale nadiw atin sading kaliwe, aka bakoyam, 3“naka Yu kayako Silisiya bakan Tásas abiw kal namusiw, kata naka tad abiw dukum kadákal matam fasu nadi, kukumin kinim Gameliel am akfak tem kal adikum num awadik kasal sawa weng mit uyo kukunama nade nayo kitid kuw tabe, Got kukuw uyo fakusi ulutaw kamano kibil kitid kuw tabe faku bidiw ka. 4Naka dil bo wanang kinim kan ata Yesus ami kukuw abo bidiw ika kus itamánsi. Kale naka kinim madik kata anudi fikalansiw ade naka wanang so kinim so iyo imadew faku imadew tad kalabus am imtimsi. 5Kale bokal kayak so kansol seng so ika ken natamiw, aka afan bakaba nakodiw ká. Naka im sauk kon kunam yak Damáskas Yu Kayak Yesus afan kalin iyo faku imadew tadalo! Nakiw ka. Kale naka yak faku imadew tad Yedusalem kal sok gei imudono, kale abe bidi 6atan tad gubidim bikida Damáskas mewso ta sidino, kin bing bing dádin taw abid tikin kaw tam kalo yakom lukluk uyo tad lát yako falala namuduno, 7naka bilat dák bakan abe sidino, weng mak bakonam, ‘Saul! Saul! Kaba watawo kale nam mafak dákanbáwe?’ Kalane, naka dákadálaw, 8‘Kamok kaba kan kawta?’ Akine, kaw tam bako, ‘naka Yesus Nasadet kayak kalam nam mafak dákabaw nata ko.’ Nakane, 9Kinim nalaso tadbiw ika lát kalin bude utam nadiwe ika nam weng bakanaba be kidi ausiw, kata um mit mak kal keidongin banim keidiwe, 10beta naka dákadálaw, ‘Kamok, naka yakanokabine?’ Akine, beta Kamok ayo bakonam, ‘matam tod nadawade Damáskas abiw unalo! Bemi abiw kawákal kinim mak ata Got ami kanamalo kakin umi sung uyo bakokamokaba.’ Kalane, 11nalam kinim naso tadbiw iyo nam kin uyo lukluk ta bom kin kuwánamano kayo teng namadew fakudiw Damáskas abiw unsuw ko.

12Kale Damáskas abiw kal kinim mak weng sawa mit utamsa kinim am win Ananayas aka adikum Yu Kayak kawák bidiw ika bako, ‘aka kinim kidelo.’ Akanáliwo, 13kale aka tad natam mew nalaso tod nadane bako, ‘nalam ning Saul kam kin uyo asiki bádalo!’ Naka nade ‘mew ale taw nam kin uyo bámas kalune, ken kin bádi ka.’ Kali nade 14aka bako, ‘nulum awadik kasal imi Got ata walukamudino alam aket fukanin kanamalo, kakba uyo kal keibaw kuw, Got alam kinim kidelok ayo atam nadawe alam bon tem weng uyo kidilalo. Kakei nadano ko. 15Kale kawta am kin walamin kei nadawe kalam ufek ufek utabaw so kidibaw so uyo wanang kinim adikum bakayamokabaw. 16Kale kamane kaba sun ale au nadino kalin bá, kata kan tod nadawe Yesus alam win gán dá wok ban uyo bodawo, kam ban keimin uyo lukuw kudákamako.’ Nakeisa.

17Kale naka asiki tad Yedusalem kal tam Yol am Got gánlaw bom nadino wisin tem kal 18Kamok atamomo weng bakanaba ká. Akine, bakonam, ‘nam kanokabi sung uyo mak kidikamokabiw bá. Kala kaleyo wabising Yedusalem kudá nadawo unalo!’ Nakane, naka weng atung fakadu bakodaw, 19‘Kamok kaba, wanang kinim bidi naka ilim kal, naka wanang kinim kalam aket kukákabiw bidi kawed ame tam tam ká bom nadi wanang kinim iyo sok gei imkan bom nadine yanfau bom keimusi 20ade suwayo kam weng bakanin kinim Sitíwen angkabisiw ayo nalaso mew tod bom nadi nam aket kidelo kal bom nadi im ilim kal uyo nata kin mo bidino, anbisiw ka.’ Aki nade 21beta Kamok bakonam, ‘unalo! Naka kamadáli sikam un bi Mifiw kinim itamokabaw.’ Nakeisa ko.”

22Kale wanang kinim iyo Faul weng kidi bidiw bi weng adik adik baka badane, beta ika weng dafo yul kal bom nadiwe bako, “anbiduw fikalako!” Kal bom nadiwe bako, “kanamin kinim be bakan dim kadák sun boma báyo.”

23Kale yul kal bom nadiwe, ilim ilim uyo guleládiw sakabu dák gisa kikidu kudáliw abid une budune, tal kutada bidiwo, 24un tabudin kinim kamok ayo alam kinim bakoyama, “tad Faul dew tam kilim am kal fau bom nadiwe weng mit dákadá bom ‘watawo kale wanang kinim ika kam akikam bom yul kalanubiwako?’ Akanino!” Yaka nade 25ika dew tam am kal dá sok gei dau faumumo kanamiwe, Faul asik mew un tabudin kinim im gebom mak tod be am bakodaw, “naka Udom kayak tatun, kale nam ban keimin uyo kiba utamongin danim kale be kiba afan gawman abem uyo au kaluno nanfaumokabiw bade bá?” Yaka nade 26un tabudin kinim gebom ayo Faul weng bo kidi nadanade imadá tad un tabudin kinim kamok weng bo kudaw nadane bakodaw, “kinim be Udom kayak tatun, kale be yakanamokabáwe?” Akane, 27un tabudin kinim kamok ayo yak Faul atam dákadálaw, “bakonam, afan kaba Udom kayake?” Akane, Faul aka bako, “au, naka Udom kayak tatun ka.” Akane, 28beta un tabudin kinim kamok ayo Faul bakodaw, “naka kisol dukum kuw Udom kayak keimin umi kun kuyam mosi.” Akane, Faul asik bakodaw, “Kata naka Udom kayak tatun namusiw.” Akane, 29kinim mewso todbiw Faul dákadálawumo kalebiw iyo wabising dabadá uniwade, un tabudin kinim kamok aka aket fingánin so kei kidilomo, “Faul aka Udom kayako naka ayen sok tuw gei daubi ka.” Kalesa.

Faul Kansol dim weng bakansa sung uta ko.

30Kale am mak dána un tabudin kinim kamok ayo mit fen bom watawo kale Yu Kayak ika Faul be kukuw mafak kanabano akanubiwe, kalono kalsa. Kale aka Faul ayo sok bá dabadá nadane adikum bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so gebom gebom so iyo gán dáyama tad kansol am tadiwe, Faul ayo dew madák ilim kin dim tasa ko.