Search form

Sinik Abem 22:30

Faul Kansol dim weng bakansa sung uta ko.

30Kale am mak dána un tabudin kinim kamok ayo mit fen bom watawo kale Yu Kayak ika Faul be kukuw mafak kanabano akanubiwe, kalono kalsa. Kale aka Faul ayo sok bá dabadá nadane adikum bokal kayak as fakiw dakádawin kinim so gebom gebom so iyo gán dáyama tad kansol am tadiwe, Faul ayo dew madák ilim kin dim tasa ko.