Search form

Sinik Abem 23:1

1Kale Faul ayo kin atud kin bá tudun kaek fen kansol itam nadane bakoyam, “nalam nikil fikal kiba, naka Got ami kin dim kal kanam kámubi ade kamane akal nam aket kidel keinam buduyo nam fatom banim keibi ka.” Yakane,