Search form

Sinik Abem 26:22

22Kata Got dakonama tadanusi ki tad bi tad kalak so todbi. Kale kamano naka kinim wanang win banim so win so kilim kin dim kadákal tod nalam kin walamin weng bakayabi. Kata nam weng bela alokso weng bá, be suwayo nulum awadik kasal Mosus so nulum lum senin kinim so kanodokabuno kalin umi weng bakosiw uta bakayabi ka.