Search form

Sinik Abem 7:32

32‘naka kalam kawadik kasal im Got, kalam kawadik Ebadakkam, Aisak ade Yekkow imi Got ko.’ Akane, Mosus aka banbin so wadwad so kei bom fingánin dukum kudu nadane kanabu bo kibi duwa utamoma banim keimane,