Search form

Yon 1:15

15Yon aka Yesus kin wala nadale am sung bakan bom gán dá bakoyam, “‘nam yán tem tadokaba kinim aka nataw bá, aka amsun, watawo kaleyo bá, aka alam kanom sun Motabid biyámin kinimo,’ kalesi, kinim ade be ka.” Kalesa.