Search form

Yon 15:2

2Kale aka sok teng nam dim takusa uyo gim abudongin danim namti, aka bo wakela kubinodokaba, kata yak sok teng gim abumin bo aka kinkin bom kin mo bom as bo badano, gim makso makso abumokaba.