Search form

Yon 3

Yesus Nikkoddimas kukudawsa umi sung uta ko.

1Kale kinim mak win Nikkoddimas aka Yu kayak gebom, aka alaso Fedasi gu im iwyak tem be. 2Kale aka midiliw kal tad Yesus bakodaw, “Kukumin kinim, nuka nulum kal kaba Kukumin kinim Got ata kamadála tasadaw kinim ade kam kukuw makik makik kidelbaw, be kan kinim ata mak kidel kudoma banim, kata Got aso badano, ki ken kanodoma.” Akane, 3Yesus ayo fakadu bakodaw, “atin afan naka dam weng bakokamon kala. Kaba yak Got ami kasák gu unono, kalaw kaí, kaba alo man unak kei nadawo beta ken yak Got ami kasák gu uyo unokabaw.” Akane, 4Nikkoddimas asik bakodaw, “kuina! Yakno yakno kinim fasel aka asiki man unak keidokaba? Ade kinim fasel aka ken yak akun madom tem una alo sawil daudomune?” Akane, 5Yesus asik fakadu bakodaw, “naka atin afan dam weng bakakabi. Kale bakan dim kinim aka wok kumun tem so Sinik Abem ami tem so kal man unak kei nadano beta yak Got ami kasák gu unokaba. 6Kale kinim ika dam kinim kayo dam man fukanábiw, kata Got aka Sinik Abem kayo sinik dauyamába. 7Kale kaba beso kuwo kalin bá, nam bakabi be, ‘kaba asiki man unak kei nadawo kala.’ 8Kale gedul aka eibán kal unba kal unba kei bada weng bude kidiyábaw, kata kaba am uneba so tadeba so mit uyo kam kal banim. Kale kinim kan ata Sinik Abem tabe alokso kinim kei dawkanba, be gedul kanamala ulutaw.” Akane, 9Nikkoddimas asik bakodaw, “be yakno yakno bi yone?” Akane, 10Yesus ayo bakodaw, “kaba Yu kayak kukumin kinim, kata nam weng bakakabi uyo kam kal banime?

11Naka atin afan weng dam bakokami. Kale nuka ufek ufek nulum kal keisuw sung uta ade nulum ufek ufek atam kin wala bakodoluw, kata kiba num kin walamin weng uyo kidilodiw banim. 12Naka bakan dim kadák umi ufek ufek kanabu sung bakabi, kata kaba afan kalongin banim. Kale naka alo abid tikin umi ufek ufek kanabu umi sung uyo bakokamon, kalokabi, be kaba yakno yakno nadawo kal kei aket kunamodáwe? 13Bakan dim kinim bidiw ika mak tam abid tikin mak unongin banim, kata abido Got ami Kinim abid tikino tase ata kuw abid tikin kayak kale ata kuw alam kal. 14Kale Mosus aka anang iwán sed gisa bakan kal faimkun kiksidin taw as gang dim daw tam gida atam nadiwo wanang kinim im asanin uyo banimámsu, alataw Got ami Kinim ayo dafo dew tam as dim dawtidiwo ika ataman bom nadiwo sun biyámin uyo kudamokabiw kala. 15Kaleyo be kinim adikum kan ata atam nadane aket kudawokaba ata sun biyámokaba ko.

16Kale Got ayo bakan kayak aket fikale nadano kayo alam Min yánmák makuw ayo dabadála madák tase. Kale kan kinim ata aket kudawa namti, aka daw mafak dádoma banim, kata aka sun biyámin uyo kudulokaba ko. 17Kata Got ayo alam Min dabadála madák bakan tase, be kinim im mafak dádono, kale nadano tase bá. Kata aka tad kail bá takeikuyamono, kale tase. 18Kale kan ata Got Min ayo aket kudawa namti, aka daw mafak dádoma bá, kata kan ata Got Min ayo aket kudawongin banim namti, beta aka daw mafak dádokaba ka. Watawo kaleyo bá, aka Got ami Min yánmák makuw ayo aket kudawongin banim kayo ko. 19Kale wanang kinim imi taktaka imkanba umi dam ude bulata ko. Naka Got alamiyo Lánin abid tikin kalo madák bakan tasi, kata wanang kinim iyo Lánin be aket kudawongin banim dako nadiwe midilin ki aket kumamsiw. Be watawo kaleyo bá, ika kukuw mafak seng keimusiw kayo. 20Kale adikum kan ita mafak kuw keimusiw, ika lánin itamomuno, kale adut boyabiw ade ika maek lánin tem tade modiw banim, watawo kaleyo bá, ilim kukuw mafak uyo kuw misun teiyamomu kala kale nadiwo kayo ika fingánábiw. Kale imkanamábiw uyo im misun teida adikum utamokabiw ka. 21Kata kan ata afan weng uyo fakusa namti, alam kukuw uyo maek lánin tadokabu. Kale be watawo kaleyo bá, aka kukuw kidel kanamano, kayo Got ta bom dakodawsa, kayo am kukuw uyo kuw misun teidawokaba ka.” Kalesa.

Yon wok bomin kinim ata Yesus kin wala weng bakosa.

22Kale nadanade Yesus so alam weng kidimin kinim so iyo yak Yuddia bakan kal iso bom nadane wok ban bomin boyamsa. 23Kale Yon aka alaso bakan Einon mewso Salim abiw kal bom nadano wok ban boyamin boyamsa. Kale bakan kawák ayo wok seng seng kayo kinim seng tademin kuw kei bidiwo, wok ban boyamin boyamsa.

24Kale Yon ayo dew tam sok gimin am dawtidongin dako bidiwo, 25Yon alam weng kidimin kinim madik ikil keidiwade, Yu kayak makuw akal keida. Ikil wok ban bomin kalan wengal fukansi nadiwe tad 26Yon bakodaw kaliw ko. “Kukumin kinim kaba, be atamal. Kinim yak wok Yoddan madik kawso bada, kaba ami sung kin wala bakamsaw. Kinim aka wok ban bomin boya bada, wanang kinim adikum iyo am fukan unebiw kala.” Akiwade, 27Yon asik fakadu bakoyam, “kinim aka ken Got alata ufek ufek kudaba uta kuw ken kudu kanamoma. 28Kale kiba kilim kal, naka bako, ‘naka Got Walusa Kinim bá, kata naka namadála nasik gebom tasi, Got Walusa Kinim be yanol tadokaba.’ Kalesi. 29Kinim mak aka wanang kudula namti, bu wanang um kimak keiyámin kale alam akanum kadik fakodawono, kaleba kinim ayo kidi nadane kalfalokaba. Alataw kayo naka kanodin weng bu kidi atin idak teinbi ka. 30Yesus ata tam amsun keida, nata madák katiw keidokabi.

31Kale kan ata aka elo tasa, ata ki adikum im kadák abusa. Kan ata aka bakan be, aka bakan ami ade aka bakan sung ki bakanaba. Kale kan ata aka elo tasa, ata ki adikum im kadák abusa. 32Kayo aka abid tikin ufek ufek atam kidi ayo kin walayam bakoyam keisa. Kata am weng uyo kinim adikum ika kidilongin danim. 33Kata kan ata am weng kudew fakuyába, ata kukuyam Got aka atin afan kalesa. 34Kata kinim mak Got walu dabadála madák tase, aka Got weng bakanába uyo watawo kaleyo bá, Got aka ulum kano sun kuw Sinik Abem muk didaw be. 35Kale Alaw Got aka am Min kalfalawin seng kei nadano adikum ufek ufek uyo kudawa kudew fakuyába. 36Kale kan ata Got Min aket kudawsa ayo sun biyámin so be. Kata kan ata Min weng ilalulawokaba, aka sun biyámin uyo kuduloma banim, watawo kaleyo bá, Got ami aket keng uyo kinim be dew fakuda bokaba kala.”