Search form

Yon 3:16

16Kale Got ayo bakan kayak aket fikale nadano kayo alam Min yánmák makuw ayo dabadála madák tase. Kale kan kinim ata aket kudawa namti, aka daw mafak dádoma banim, kata aka sun biyámin uyo kudulokaba ko.