Search form

Yon 6:27

27Kale kiba imin bo fomokabu, umi wok uta faku kámin bá. Kata sun biyámin sinik umi wok uta faku kámin kala. Kale wanin ayo ki Got ami Kinim ata kuyamokaba, ayo ki Got alata walu dawti am win kufádaw kámamino. Akeisa uta ka.” Yakane,