Search form

Yon 7:1

Yesus Kikiláw Am Biyámin umi imin ban bomiw unsa sung uta ko.

1Weng kanabiw uyo banima nade Yesus ayo Galili bakan bude falfal dakadu kudála, kata yak Yuddia bakan uta unongin danim, watawo kaleyo bá, Yu kayak iyo leiw fenom naduwo anbidumo kanabiw kayo ko.