Search form

Yon 8

Wanang yak kinim wanang dikin sakadinin umi sung uta ko.

1Kata Yesus ayo mukkun auliw tikin una. 2Kale matam kutim midiliw, aka Yol am dám tem asiki misun toda, kabadák wanang kinim seng tada tada falfal daudiwe, aka dák tein kukuyam badano, 3sawa kukumin kinim so Fedasi so iyo wanang yak kinim wanang dikin sakadinin wanang mak utamomo, kukuw mafak keimu kala, kale kudew tadiw. Kale kudáliw yak kinim iwyak tem todune, 4ika Yesus bakodaw, “Kukumin kinim kaba, wanang bula kukuw mafak faku buduno kudew taduw. 5Kale Mosus weng sawa uyo bakoyam nada, ‘kanamin wanang uyo tum tuw faum si angkudiw fikaluko,’ kalesa. Kale kaba watawo kalokabáwe?” Akeisiw. 6Kale ika dákadámin weng dákadámom nadawo weng abil fodaw alumo, kale nadiwo kanamsiw. Kale ika kasen kei di diín weng bakodawiw, kata Yesus ayo madan asin mikabu dák bakan sikal tuw god bom keimsa.

7Kale ika dákadámin kuw keimiwe, aka kan tod bakoyam, “kan kinim ata am ban keimin banim namti, ata tabe tum kudu wanang uyo angkudokaba.” 8Kale nadale alo madan asin mikabu dák bakan dim god badane 9kinim iyo weng bela kidi nadiwade im aket nuka ban keimin so bo, kale nadiwe fatom keiyamane ilim gebom gebom isik uniwe, beta kinim makuw unba alew unba keibiwo, kalomo Yesus alafin fadgang kalom wanang so nulufin buduw ka. Kale nadane 10Yesus ayo tufi tod nadane bakomam, “wanang kuwta, kinim iyo yakal bidiwe? Kinim mak kum kuek dikamongin danim beta?” Wakane, 11uka bako nadune, “bá, kinim banim.” Akune, aka bakomam, “naso kum kuek dikambi bá. Kale kuba unalo, unokabaw, kata yak alo ban keimin uyo kudálalo.” Wakeisa ko.

Yesus be bakan kayak im Lánin kinim ko.

12Yesus ayo asiki kinim weng bakoyam, “naka bakan kayak imi Lánin kinim, kale kan ata nam yán abodon kalokaba, aka midilin tem kámoma banim ade aka eidin dim ki biyámokaba.” Yakei sadano, 13Fedasi iyo dok didaw bako, “kaba mada, kalawta kalam kin walamin kei badaw kala, kaleyo kam weng bakabaw buyo ki atin dam banim.” Akiwe, 14Yesus ayo bakoyam, “au, naka nalata ki nalam kin walamin, kata nam weng bakanbi be afan, kale be watawo kaleyo bá, naka nalam tasi be nalam kal, nalam unokabi be nalam kal, kata kiba nam abiw be yakalo tasa kaloliw banim ade nam unokabi be kim kal banim. 15Kiba kinim afeta imkanamin bo kiba kinim utamámin kukuw uta afetaliw, kata naka kinim afetin bá. 16Kata naka afeta imudon kalomi nam bo ken. Kale be nalafin bá, naka Natim namadála tasi alaso todbi kayo kala. 17Kimi sawa godin bako nadu kinim alew im kin wala bakanábiw, ulutaw kala. Kale be afan. 18Naka nalata kin walamin ade nam Nátim namadála tasi ata nam kin walamin.” Kalane, 19ika dákadálaw “kam Kalaw ayo yakal be?” Akiwe, Yesus asik fakadu bakoyam, “kiba naka kim kal banim ade Natim so kim kal banim. Kan kinim ata nayo alam kal keida namti, Natim aso alam kal keida.”

20Kale aka weng bela baka bom nadane kukuyam bom keiba, be Yol am Got fet dawkádawin bán dim mewso kal kanaba, kata kinim mak tad dew fakudongin danim, watawo kaleyo bá, am atan uyo mewso tadongin danim, kayo ko.

21Yesus ayo weng alo sawil bakoyam, “naka unokabi ade kiba nam fenokabiw ade kiba ban keimin so teinbu kayo fikalokabiw. Kale nam abiw unokabi uyo kiba tam natamodiw banim.” 22Kaleyo Yu kayak ika weng uyo asiki dákadálawa dákadálawa bom nadiwe bakodiw, “alam awánsin alokaba memak kayo aka bako nada, ‘nam unokabi uyo kiba tadoliw banim,’ kalbane?” Kalsiw ko.

23Kata Yesus ayo makso weng bakoyam, “kiba bakan kalo kinim, naka el kalo kinim, kayo kiba bakan kadák kayak, naka bakan kadák kayak bá. 24Kale naka bakoyamon, kiba kibilim ban keimin so kayo fikalokabiw, kata naka dil bakosi, naka Got ami Kinim ade kiba aket kunamongin danim kaleyo, kiba kibilim ban keimin so kayo kiba fikalokabiw.” Yakane, 25ika dákadálaw, “au, kaba kan atane?” Akiwe, alo Yesus ayo fakadu bakoyam, “alo nalam kamakikiw dil weng bakoyabi be ki ka. 26Naka ken seng kuw bako dok dabal teiyam, kiba kanamaliw yakei nadine kidela seng kuw kukuyamongin, kata Natim namadála tasi ayo bako kanamalo nakongin banim, kayo naka yak alam kano bakodalo nakba kuw bakayabi. Kale aka afan tatun kuw kanamin kinim kayo kala.” Yakane, 27ika alam Alaw weng mit bakayaba uyo ika kidilongin danim keisiw.

28Kale Yesus ayo bako, “kiba Got ami Kinim ayo dafo dew tam el gidokabiw, beta kabadák kibilim kal kei kawtane, nakanokabiw ade naka nalafin kanabi bá, kata nam weng bakayamábi uyo Natim alata kukunam badano uta kuw bakayamsa be kalokabiw ko. 29Kinim kan ata namadála tasi be naso be, kale aka nalafin namadáloma bá, watawo kaleyo bá, aka yaknámin kanamalo nakba uyo sun kuw kanamá bidino kayo am aket uyo kalfalnamába kala.” 30Kale weng be bakaya badane, kinim wanang seng seng ika aket kudawsiw ko.

Kiba Ebadakkam low bade bá, yakin uta ko.

31Yu kayak iyo Yesus aket kudawiwe, Yesus ayo bakoyam, “kiba nam kukuyabi uyo kidela yakik kale fakodokabiw, beta kiba atin nalam weng kidimin kinim keidokabiw kala. 32Kale beta kiba afan weng uyo kilim kal keidokabiw. Kale afan weng uta ta bom kal bábu takeikuyamokabu.” Yakane, 33ika fakadu bakodaw, “nuka Ebadakkam am muduw ade nuka gulbal kinim, nuka kinim so mak sok gei imti bom yak kanodin maek kanodin yakanusiw bá. Kale kaba, yakno bako nadawo, ‘naka talá imadáli min kinim keidokabiwo,’ kaláwe?” Akiwe, 34Yesus asik fakadu bakoyam, “naka atin afan bakoyami ka. Kan kinim ata ban keiba kaí, alam ban keimin ta bom sok gei falal falal gine dausa taw kayo aka gulbal kinim bá.

35Kinim sok gei dawti bom yak kano maek kano akin kinim aka sák awon wol, kayo aka alam kinim kal kin modawa, be alimal imi sák bisok wok fakáyamába, kayo aka ken luk bala alimal ilim kanamaliw taw, aka ken im ufek ufek uyo ken luk bala yak kano maek kano keimoma banim. Kata man alam alaw so aka ken sun kuw alam alaw am kal ken boma. Kata kinim sok gei dawtiyámin kinim ayo atin alam man tatun taw keidawoma banim. 36Kale Got ami Min ayo min talá imadálokaba kaí, kiba atin min kinim keidokabiw kate.

37Nalam kal kiba Ebadakkam muduw, kata kiba nanbidumo kanabiw, be watawo kaleyo ba, kiba nam kukumin uyo keno, kale kidilongin danim kayo kala. 38Kale naka nalam Natim alam kukunam bakanába ki bakabi ade kibil kibilim kalaw bakayaba ki kanabiw ko.” Yakane, 39ika bakodaw, “Ebadakkam aka num natim.” Akiwe, Yesus ayo bakoyam, “kiba Ebadakkam muduw namti, kiba Ebadakkam alam ufek ufek kanamámsa ki kanamino. 40Kinim nata Got ami tatun weng uyo kidi bakayabi, kata kiba dok dinam bom nanbidumo kanabiw uyo Ebadakkam aka kanomin kukuw so mak kanamámsa bá. 41Kale kim kanabiw uyo kibilim kalaw kanamámsa taw kanamábiw.” Yakane, ika bako, “kalbaw, kata nuka ding banim man keisuw bá, kata Got be num Natim.” Akiwe, 42Yesus asik bakoyam, “kiba Got be kim Kalaw keidoma nam, kiba aket kunamodiw ka, be watawo kaleyo bá, naka Got alamiyo kal tasi ade kamane kadák bi akal nalam aket tei tasi bá, kata Natim ata namadála tasi kala. 43Kaleyo kiba watawo kale nam weng bo kidilongin danim dakobiw ade nam weng mit bo kal keidoluw báyo, kalbiw?

44Kiba kim kalaw ayo Mafakim kayo kiba kilim kalaw alam aket kanamino yakba ki kanamaliw. Kata kamakikiw mit tabin kal aka kinim ámin kinim keisa kayo aka tatun weng uyo aka mak fakudongin banim, kayo aka tatun weng uyo ami kidin tem so bongin banim. Be watawo kaleyo bá, aka ibakanin kinim ade aka ibakamin mit kayak kayo ibakanin weng uyo atin alam weng adik dáw, 45kayo nam afan weng bakayabi uyo mak kiba aket afan kale kidinamodiw banim. 46Kiba nata bidiw uyo nam ban keimin sone nakin? Naka afan tatun weng bakayabi kaí, watawo kaleyo kiba nam weng kidilongin dakobidiw? 47Yak kinim kan ata Got alami, ita kuw Got weng kidiyábiw, kata kiba am weng kidilongin dakobidiw, umi mit uyo watawo kaleyo bá, kiba Got kinim bá kayo kala.” Kalesa.

Yesus alam guton bakosa uta ko.

48Yu kayak iyo Yesus weng fakadu bakodaw, “nuka weng afan bakokam naduwe kaba Samediya kayak kakbuw ade kaba sinik mafak kiwsa kinim kakbuw.” Akiwe, 49Yesus asik bakoyam, “naka sinik mafak kiwsa bá be, naka Natim win kufádawin, kata kiwta nam win kufonamongin dakobidiw. 50Naka nalam win uta kufodono, kale kanabi bá. Kata kinim mak ata nam win kufánaba, kale ata kuw kukuw adikum taktakin kinim. 51Kale naka atin afan weng dam bakayabi. Kale kan kinim ata nam weng kidila namti, aka fikaloma banim.” Yakane, 52ika bakodaw, “kamane nuka nulum kal keidomo, kabayo ki sinik mafak kiwsa kinim kakuw, kale be watawo kaleyo bá, Ebadakkam fikalesa ade lum senin kinim iso fikalesiw, kata kawta bako nadawo, ‘kan kinim ita nam weng sawa kidila namti, aka fikaloma banimo,’ kalaw, 53bade kawta num awadik Ebadakkam ayo akadaw tam amsun keisáwe? Bá num awadik Ebadakkam aka fikalesa ade num lum senin kinim ika fikalesiw. Kale kaba yaknámin kinim kawta tad ‘natano’ kalbáwe?” Akiwe, 54Yesus asik bakoyam, “kata naka nalata nalam win kufámi namti, mada bo win danim keidomu, kata nalam Natim kibilim bako, ‘be num Goto’ kalbiw, ata nam win be kufánaba, 55kayo kiba Got ayo kim kal banim, kata nata aka nalam kal, kayo naka bako nadi, ‘aka nam kal banim’ kalokabi uyo kim ibakanin taw nakal ibakanokabi. Kale aka nalam kal, am weng uyo nam aket tem kal bu kala. 56Kale kim kawadik Ebadakkam ami aket fukanin uyo ‘nam madák tadokabi atan uta fen bom’ kalfalámsa. Kale aka nam madák tademin atan utam nadane kalfalin seng seng keise.” Yakane, 57Yu kayak isik bakodaw, “kaba kama itol deng alew dákan keidongin banim, be kal kaba bako, ‘naka Ebadakkam atamsino,’ kalbáwe?” Akiwe, 58Yesus asik bakoyam, “naka atin afan bakoyami ka. Naka sun biyámin ade nalata kayo naka alam kano bidino Ebadakkam be yanol matam tase ka.” 59Yakei, kei badane Yu kayak iyo tum kudu Yesus alumo kanamiwe Yesus ayo wán wán wok bonin kei Yol abiw kudá unsa ko.