Search form

Yon 8:44

44Kiba kim kalaw ayo Mafakim kayo kiba kilim kalaw alam aket kanamino yakba ki kanamaliw. Kata kamakikiw mit tabin kal aka kinim ámin kinim keisa kayo aka tatun weng uyo aka mak fakudongin banim, kayo aka tatun weng uyo ami kidin tem so bongin banim. Be watawo kaleyo bá, aka ibakanin kinim ade aka ibakamin mit kayak kayo ibakanin weng uyo atin alam weng adik dáw,