Search form

Yon 9

Yesus kinim kin mat kin bádawsa umi sung uta ko.

1Yesus ayo unom nadane kinim kin mat dausiw mak atamane, 2alam weng kidimin kinim iyo dákadálaw, “Kukumin kinim kaba, kinim be alam ban keimin uta bade alam aulal imi ban keimin uta ta bom kanodawsune, watawo kaleyo aka kin mat dausune?” Akiwe, 3Yesus ayo bakoyam, “am kin mat keisa, be aulal imi ban keimin so alam ban keimin so uta kanodawsu bá, kata be kano kin mat kei badano am dim kal Got ami kitid uyo matam misunuko, kale kanosa. 4Kale nuka ulum kano kinim namadála tasi ami wok uyo fakudum kala, kale am dána be ki, alo kuinokabu uyo wanang kinim so mak wok fakudoliw banim. 5Kale naka bakan kadák bi, be naka bakan kayak imi lánin keiyamabi kala.” Kalbane, 6Yesus ayo kasuk fadet dabadála dák bakan dim abane alo dák alam kasuk so bakan so fakadu wán dakel dau nadane dew yak kinim kin mat talolaw nadane 7bakodaw, “yak wok mik Silom kal kibi wok bodalo, aka nade kinim ayo yak kibi wok bodomo kin bádi ka. Kale nadane alam abiw unsa. Kale win Silom kalbiw umi mit uyo ki unalo kalin uta ko.

8Kale kinim ayo yak alam abiw unane, alam abiw mewso biyámin sone kinim ata bidiw mun bada atamsiw so iyo bakodawa bakodawa bom nadiwe bakodiw, “kinim bela kin mat tein bom munába ade kabene?” Kal bidiw, 9kinim madik itane bako nadiw, “au be alata ka.” Kal bidiw, kinim madik itane bako, “bá bo, be kinim kukum alam kin gubo dikino.” Kal bidiwo, kinim kin mat alata bako nada, “nalata ka.” Kalane, 10ika dákadálaw, “kaba yakno yakno nadawo kalam kin uyo bádawe?” Akiwe, 11aka bakoyam, “kinim mak win Yesus ata tawal fakudu dew yak, nam kin dim kuti talonam nadane bakonam, ‘yak wok mik Silom kal kibi wok bodalo,’ naka nade dák kibi wok bodomo kin bádi ka. Kale tadi.” Yakane, 12isik bakodaw, “kinim ayo yakal bene?” Akiwe, asik bakoyam, “nam kal banim.” Yakeisa ko.

Fedasi kinim imi kinim kin mat báda umi mit utamumo fensiw uta.

13Kale beta ika kinim kin mat ayo dew tad Fedasi dáyamsiw. 14Kale Yesus ami tawal kidel dau nada kinim kin mat bádawsa uyo Finuyámin am kal kanosa. 15Kale kinim ayo dew tad Fedasi dáyamiwe ika dákadálaw, “kaba, yakno yakno audawo kalam kin uyo ken básadaw.” Akiwe, kinim ayo bakoyam, “kinim mak ata tawal fakadu dew yak nam kin dim talonamano, naka dák wok bodomo, kin ken bá atami ka. Kalesi.” Yakane, 16Fedasi madik iyo bako nadiwe, “kinim bela Got amiyo bá, aka Finuyámin atan, kata finudongin dakoyamala be.” Kaliwe, madik ita bako, “aka ban keimin kinim nam, aka ken kukuw makik makik kideloma bá be!” Kal bom wengal fukansiw.

17Kale Fedasi iyo alo kinim kin mat bakodaw, “kaba watawo akokabaw? Kalam kinim kin bákama beta bakabuw.” Akiwe, kinim ayo bakoyam, “aka lum senin kinim.” Yakeisa ko.

18Kata Yu kayak imi aket mak afan, kale aka kin mat keisano kamane kal kin báda akongin banim dako si nadiwe alam aulal iyo gán dáyamiw tadiwe, 19ika bakoyam, “bela kim mane? Kiba afan man belata dau nadiwo bako, man be kin mat dauduw, kalesiwe? Aka yakno yakno nadano kamane aka kin ken bába?” Yakiwe, 20aulal iyo fakadu bakoyam, “au, man bede nulum man ade nulata dau man be kin mat dauduw. Kalesuw. 21Kata num kal banim aka yakno yakno nadano kin bá ken atamanba ade kan ata am kin be bádaba, num kal banim. Kale kibiliwta dákadálawino, aka kinim alaw, kale ken weng bakayamoma bute.” Yakeisiw. 22Kale am aulal ika Yu kayak itam fingán bom nadiwo kayo kanamin weng bakansiw. Beyo ki kinim kan ata bako nada Yesus be Got Walusa Kinim kala namti, aka dabadáliw tam kawed am so unoma banimo, kale bidiwo kayo ko. 23Kale belami mit beta aulal iyo bako nadiwo, “aka kinim alaw ken weng bakanoma. Kale kibiliwta dákadálawino.” Yaksiw ko.

24Alo kinim kin mat ayo alo gán dádawiw tadane, bakodaw, “kaba Got win kuw kufadawal kala. Nuka nulum kal kinim kin bákamase be ban keimin kinim.” Akiwe, 25aka fakadu bakoyam, “nam kal banim, aka ban keimin kinim memake bade bá. Kata nalam kal naka kin mat kei bidino, ata kin bánama, kamane naka ken kin bábi.” Yakane, 26ika dákadálaw, “aka yakno yakno aukam nadano kin bákamase?” Akiwe, 27aka bakoyam, “naka sin bakoyamasi, uyo kiba kidinamongin dakosidiw, kale watawo kaleyo kiba asiki kidilumo kanabiw. Kiba kiliwso am weng kidimin kinim keidumo, kalbiwe?” Yakane, 28ika weng mafak seng kuw bakodaw, “ami weng kidimin kinim ade kawta ka, nuka Mosus ami weng kidimin kinim ade 29nuka nulum kal Got aka Mosus ata kuw weng bakadawsa. Kata nuka kinim bela num kal banim, aka yakalo tasene?” Akiwe, 30akal fakadu bakoyam, “atin kim kanodin weng bakabiw be amonin kukánabiw, be watawo kaleyo bá, alo kiba kinim ami tase uyo yakalo tase, kale amonbiw, kata aka nam kin bánamase.” Yakei nadane bakoyam, 31“nuka nulum kal, Got ayo ban keimin kinim imi weng uyo kidiyamoma bá, kata aka kinim kan ata alam weng kidi falu falu alam mit tem unom alam kanamalo, akba ki aboyámin kinim ata kuw am weng kidilawoma be. 32Kan kinim teinu mánu mak man katiw aukun kanom kin mat dausu mak kin bádawsa bá. 33Kale kinim bela Got amiyo bá nam, aka kanodin kukuw uyo kanamoma banim.” Yakane, 34ika kidi bakodaw, “kaba ban keimin seng tem kámusu, kata kaba num kukuyamono kanabáwe?” Akei nadiwe kawed am kalo fakadu dawnodiw madák abiw be unsa ko.

Kinim Got ami Sinik Abem kikfitin utamámin banim umi sung uta ko.

35Kale Yesus ayo kidilomane, kinim ayo fotabiw unba ka. Kale nadane aka fenom atam nada dákadálaw, “kaba Got ami Kinim aket daudawawe?” Akane, 36kinim ayo bakodaw, “kawta, be kan atane? Bakonamawo, naka am aket kudawono.” Akane, 37Yesus ayo bakodaw, “kaba kamane atamanbaw ade be alata weng bakaba ka.” Akane, 38kinim asik bakodaw, “Kamokim kaba, atin aket kukami ko.” Akei nadane Yesus kalfalawsa.

39Kale Yesus ayo bako, “naka tad bakan bela tasi ayo kinim afet bom yaknodin ita mafak yaknodin ita kidel kalono, kale tasi. Kale be kanodino beta kinim kin mat ayo ken kin bá bada ade yak kinim kan ata kin bábino, kalbiw kinim itane, ika Got ami Sinik Abem kikfitba ayo atamodiw banim keimino kale tasi.” Akane, 40Fedasi madik ika mewso todbiw. Kale ika Yesus weng be kidi nadiwe bakodaw, “watawnak? Nuka Got ami Sinik Abem kikfitin ayo mak atamongin dakobuduwe?” Akiwe, 41Yesus ayo bakoyam, “au, kiba kano kin mat taw kei bidiw nam, kiba ban keimin fatom so gei imudongin banim. Kata kiba bako nuka kin bádino, kalbiw kayo kiba ban keimin fatom ta bom gei imusa ka.” Yakeisa ko.