Search form

Luk 1:68

68“Isadael kayak Kamok Got ami win kufádawin kala, watawo kaleyo bá, aka madák bakan nadale alam wanang kinim imi dam uyo mo nadane min talá imadálono kale tasa.