Search form

Luk 10:19

19Kale naka kitid dauyamsi uyo ki ken faimkun atud kata daw tam mo unodiw, tokum ken daw tam modoliw ade yak yaknámin uta kim wasi Mafakim ami kitid so kaí, kiba ken anik anik keidawokabiw, kata yodiw ata banim ko.