Search form

Luk 10:2

2Yesus aka weng guton mak bakoyam, “kinim wanang bude bináliw imin yakanu fákimeng kalesu, kata imin fákamongin kinim wanang itane mew mada kul fakadu kuw kayo, kiba Kamok bináliw kayak alata dákadáliwo bude aka wok fakudin kinim imak dádayo yak bináliw imin fákamino.” Kale nadane,