Search form

Luk 11:31

31Kale afetin am dánokabu kabadák wok idamo kin mobu wanang uka talá tabe nadule uta tabokabu namti, kamano teiniw wanang kinim iyo gán abudokabu uyo watawo kaleyo bá, uka sikam bakan kuw tad bi tad kamokim Solomon guton sawa kidilono kale tasu. Kata kamano kinim mak kadák tod be ayo Solomon ami kal keimin uyo akadawsa, kata kiba am weng kidilawongin banim.