Search form

Luk 11:33

Kal dam umi yakom sung uta ko.

33Kan kinim teinu mánu mak yakom yako nadawe kuwo mul takung ket tem kuwámin bá ade yako kuwo abin akfak tem kutimin bá, sák mada bude yako kudew tam bán dim kutidawo, kan ata tadon kaleba ayo tad somane yakom yakoba ka, kale atamámin make.