Search form

Luk 11:43

43Kol Fedasi kiba um tadáliw ka. Watawo kaleyo bá, kiba kawed am, am abin abem teinámin ki kalfal bom nadiwade wanin sánin abiw abiw ká buduwo wanang kinim iyo kun falili yakei nadiwade sun kuw weng um kayam bom imtad miki kalfalya bom win kufáyamino kalanábiw kala.