Search form

Luk 11:8

8Kale naka bakoyamon, kinim aka kalam kakanum kayo weng kidikam kan tod budet kukumon kalokaba bá, kata kaba sun kuw fatom banim kuek di dákadálawubaw, kayo kan tod kalam dákadámubaw uyo kukamokaba.