Search form

Luk 12:5

5Kata kamano naka bakoyam, ami atud ata atam fingánino, yakon kala. Kale be alam Got ami atud kuw fingánin kate! Aka kitid soim kale aka dam anbi nadale alo yanol kanbinoda yak as kainin abiw unemin kinim, atin afan bakaya bi kale atin ata kuw atam fingánin ko.