Search form

Luk 12:8

Yesus win bakodomino kale fatom fatomin sung uta ko.

8“Kale naka atin dam weng bakoyamon kala, kan kinim kawta nam win uyo wanang kinim kin dim fatom banim bakayamokabaw kaí, Got ami Kinim alaso akal Got ensel kin dim kadákal kam win be fatom banim bakoyamokaba.