Search form

Luk 13:14

14Kale kawed am kin mobe ayo wol isak keidawsa uyo watawo kaleyo bá, aka Finuyámin am dánámin kadákal wanang uyo kidel kudano kayo kawed am kin modin ayo wanang kinim bakoyam, “am bokuw kal dánámin uta kung keikin am kala, kaleyo am dánámin bokuw kal kabadák uta tad ken kasáya imkanin ka, am fet dim Finuyámin am kabadák uyo kanamin bá.” Kalane,