Search form

Luk 14

Yesus kinim mak Finuyámin am kal kidel dausa umi sung uta ko.

1Kale Finuyámin am dánámin kadákal Yesus ayo yak tam Fedasi kinim win so dukum ami am kal weng umudawa tam am una wanin wan bidiwo bude wanang kinim iyo kidela dafi mobisiw ko. 2Kale am kaw tam uyo kinim yána, tenga fasudawsu aka Yesus kin gubuyo mewso teinbe. 3Kale Yesus ayo weng kufo Fedasi so weng sawa kukumin kinim so dákadá bakoyam, “num Sawa abem uyo ken au yako, Finuyámin am dánámin kal kinim mafaksa tá dauyamin bade bá?” Yaka.

4Kata ika kan bakadawin dumang kale tein fakadáliwe, weng bakayaba atung gitas, Yesus ayo yak kinim dew faku nadale tá dauba kuw bude dabadála una nade 5aka weng kyang bakoyam, “kiba utamin, kim mana, iniman kauya mak Finuyámin am dánámin kadákal dakang kale wok wanin wok tem unokaba, be wabising yak dew matam dádoliw bade báne? Yakane, 6ika weng mak bakodongin banim sading kalesiw.

7Kale Yesus ayo itamomo, ika tade bom nadiwe yak abin iwkuk kidel kuw teinan tadebiw ka. Kale nadale aka weng guton bela bako kala ko. 8“Kaba wanang kinim kudula liwliw wananumo, kale nada gán dákama yak unaw namti, kaba yak abin kidel kuw teinámin bá, watawo kaleyo bá, alo kinim ayo kinim win so mak kam akakamsa, mak weng dawtidawi tadak kalokaba, ayo tadane, 9kinim kawso aso alew gán dáyaba kinim ayo tad bakokam nadale, ‘kaba yakabánawo kinim amsun ata bewák teinako,’ kakokaba uyo kaba fatom yáw kuw dákadu nadawade dák bakan abin kal teinokabaw ka. 10Kata kaba weng gán dákam tadalo, kakiw unaw namti, yak dák bakan dim mada bukal tein alawo, weng umti kama tadaw kinim alata tad nadayo bakokam, ‘nafadow kaba, kan tod tam abin kidel kal teinal,’ kaka nade tam abin kidel teinokabaw uyo kabadákal yak kinim kanomin adik weng kudála tadbiw im kin dim kadákal win kufokama dukumokabu. 11Be watawo kaleyo bá, yak kan kinim kawta amsun keidokabi kaí, kale kalam win kufábaw namti, Got aka kanaba kinim dabadák tabid dabadá nadale yak kan kinim ata alam win dabadák tabid, be kinim ata win kufodawokaba ko.”

12Kale beta Yesus ayo kinim gán dádawa tadba kinim bakodaw, “kaba kinim gán dáyamaw tad nam am kal tadiwo wanin wanumo kalaw kaí, kaba kalam kafadow kasal so duw ifin so kalam king so ning so ade kinim win tabin kalam abiw mewso ita gán dáyamaw tad kam am tadiw wanin wanin bá, watawo kaleyo bá, alo kaba kanodokabaw namti, ikil yán ki kam kanodaw uyo isik kano gán dákamokabiw make. 13Kata kaba wanin seng mak wananono kalaw kayo win banim so kun iwán so kun aut so kin mat so ita gán dáyamaw tadiw wananokabiw beta. 14Kaba kam kinim dádokaba, be watawo kaleyo bá, mada ika yakalo dew tad nadiwo yán kikamokabiw bá. Kale kaba wanang kinim kidel keimom fikalesiw imi tá imuda kaunsin keidokabiw atan kabadákal Got kam wanin kanayamsaw uyo yán kikamokaba ko.”

Wanin kaul dukum fuká bom wanin weng guton umi sung uta ko.

15Kale kinim mak wanin wanin bán dim tein be, aka weng be kidi nadale aka Yesus bakodaw, “kuin beso kuwe, yak kan ata gán dádawa yak Got ami kasák gu una wanin wanokabiw, kinim be atin idak teinokaba be!” Kala nade 16Yesus asik weng atung fakadu bakodaw, “kinim aka wanin kaul dukum mak kufo wananono, kale nadale wanang kinim seng kuw gán dáyama tadiwe, 17wanin wananumo kalin atan kadákal, alam wok fakudawin kinim mak dabadála yak nadale alam weng umuyam nada tadino yakeiba, bakoyam, ‘wanin mewso wanongin keimuwo, tadino!’ Yaka, 18kata adikum ika weng falak tei dek tei bom nadiwade kamakikiw tadalo, akeiba kinim ayo bako, ‘naka kamano bakan mak mosi, kayo naka yak utamono kalbi, kale kudá yak bakodawo, kuin beso kuwo kalbi kudálano akalo.’ Akane, 19alo mak akal bako nadale, ‘naka kamano kal iniman kau nangal kal sána kudi uyo kudew yak imkukum ká bom imi kit itamanono, kale uni. Kale yak bakodaw, kuin beso kuwo kalbi, kudálano akalo.’ Akane, 20alo mak akal bako nadale, ‘naka kamano ki wanang mak kuduli uyo unomi sang banimo, kale kudála ka. Kale nadale 21beta alo wok fakudawin kinim ayo asiki kudá yak nadale alam tabalasew dabadála tadba ayo kanam ká bi bisák tadino, kale bakodawane, am kasel ayo aket kus keidawa keng keng si nadale bude alo wok fakudawin kinim ayo bakodaw, ‘alo wabading yak nadawo leiw kalám gu gu ká bom nadawade abiw abiw leiw katiw katiw ká bom nadawe kinim win banim, kun iwán, kin mat, kun aut, ita fako imadew tadalo.’ Akane, 22wok fakudawin kinim ayo bakodaw, ‘kawta, weng bude kudálaw weng dauyami, ika tad abin kuduliw, kata abin seng kano bisák bu bude.’ Akane, 23beta alo alam tabalasew ayo wok fakudawin kinim bakodaw, ‘á yak leiw kinang kinang dám tem tem ká bom nadawo wanang kinim mak gusák itamaw namti, imadálaw tad am tadiwo, beta nam am uyo ken weinuk kala.’ Kale nadane 24bakodaw, ‘naka bakokamon kala, kamakikiw nam kinim weng umuyami tadiwo wanin wanumo yaki kudábiw iyo nam wanin uyo mak ika falang gau kaloliw banim ka!” Kalesa ko.

Kidela aket tet dau Yesus mul tein kámin umi sung uta ko.

25Kanomin wanang so kinim so iyo Yesus yán abo bom fakit fakit kábiw. Kale aka dumade itam nadale bakoyam, 26“kaba nam weng kidimin kinim keidon kalaw namti, nam aket dukum uyo kunam nadawe kalam kalaw so kakun so kadel so man so kalam kikal so nikil so kalam wanangal so kalam luk dudu biyámin so umi aket uyo adik lukuwu kudáli kala, kaleyo kuw ko. 27Kata yak kan ata alam as dawing dákamin sun kuw kál funin uyo kudewongin banim, nam mul tein tadba namti, nam weng kidim kámin kinim keidolaw banim.”

28Kale weng bakaba um guton weng mak bako nadale, “kata kinim mak aka el am un bi el katam kal ginedono kalokaba kinim, aka tein nadale aket tet bom utam au, kisol bo keno el am be gine wakadálokabine, báye kale kidel dau nadano kuw ko. 29Kata aka bo kudá sák kaokabu abin ki lu nadane am kun iwu nade am gine wakadálongin banimu kudálokaba be yak kaek teinbu teinbu iyo utam nadiwade ata fi bom 30nadiwade bakodokabiw ko. ‘Kinima, am bela mit kei abin abák kutisa, kata aka adik wakadá ginedongin banim dakosa be.’ Kalanokabiw.

31Ade alo kamok mak aka 10,000 wasi ginanin kinim kuwo, alo kamok mak 20,000 wasi ginanin kinim ayo tad tabudi wasi ginanumo kalokaba kaí, kamok 10,000 wasi ginanin kinim kuw, aka fiyaw dák tein aket tet dau, naka ken kitid so kayo aka tad tabuda ginanom anik anik keidawokabi kalokaba beta ken. 32Ade aka utama bá keidokabu namti, aka kudá wasi bá tadbiw iyo sikam leiw kal kama tadaniwo, aka kinim imadála yak leiw kaokal itam dákadá bakoyam kudá dak tam bu abino kale kudálumo kalokaba ulutaw kale. 33Ulum leiw makuw ulutaw ki kan kawta kalam ufek ufek adikum aket kuwámamin uyo kudálongin banim namti, kaba nam weng kidimin kinim keidolaw banim ko.

34Sol bude kidel, kata abál banimokabu uyo yakno kudawo alo asiki kidel kei abál so sol keidomune, bá. 35Kale kanodin sol abál banim be ken tawal kanomama bakan tukul so keidoma bá ade sol abál banim be ken aing taton wom ufek ufek wakbu badaw tabamin be ken dakodawa ta boma banim, kayo alam be kubinámin kuw ka. Kale kan kinim kawta kenso namti, kidela kidilal kala.” Kalesa. ka.