Search form

Luk 14:10

10Kata kaba weng gán dákam tadalo, kakiw unaw namti, yak dák bakan dim mada bukal tein alawo, weng umti kama tadaw kinim alata tad nadayo bakokam, ‘nafadow kaba, kan tod tam abin kidel kal teinal,’ kaka nade tam abin kidel teinokabaw uyo kabadákal yak kinim kanomin adik weng kudála tadbiw im kin dim kadákal win kufokama dukumokabu.