Search form

Luk 14:15

Wanin kaul dukum fuká bom wanin weng guton umi sung uta ko.

15Kale kinim mak wanin wanin bán dim tein be, aka weng be kidi nadale aka Yesus bakodaw, “kuin beso kuwe, yak kan ata gán dádawa yak Got ami kasák gu una wanin wanokabiw, kinim be atin idak teinokaba be!” Kala nade