Search form

Luk 14:3

3Kale Yesus ayo weng kufo Fedasi so weng sawa kukumin kinim so dákadá bakoyam, “num Sawa abem uyo ken au yako, Finuyámin am dánámin kal kinim mafaksa tá dauyamin bade bá?” Yaka.