Search form

Luk 14:8

8“Kaba wanang kinim kudula liwliw wananumo, kale nada gán dákama yak unaw namti, kaba yak abin kidel kuw teinámin bá, watawo kaleyo bá, alo kinim ayo kinim win so mak kam akakamsa, mak weng dawtidawi tadak kalokaba, ayo tadane,