Search form

Luk 16:9

9Naka bakoyamon, kiba bakan dim ufek ufek win so keimin tuw, kiba wanang kinim duw keidawa duw keidawa yokabiw. Beta ufek ufek banima kamkam wakadálokabu beta, kiba Got ayo sun biyámin abiw tadino, yakokaba.