Search form

Luk 17:2

2kaleyo kinim yak man katiw katiw tudoyama yak ban keimin, kalin so mak keidoma, kinim be tum dukum kudu kuek gitiklaw sok gei dabadáliw yak sol wok kumun unom awal dako fikalokaba, beta ken so keidokaba ka, alo dabadáliw man so mak tudoyama yak ban keimokabiw namti, aka bo atin sok gei tabamin mafak uyo akamam tam so kudoma kala.