Search form

Luk 17:4

4Kata am makuw dánámin ki kinim mak kam ban keikam bada bi leiw fet kal mo nadale alo leiw fet kal mo, alo tad bakokam nadale, ‘naka ban keimin uyo kudálino,’ kala namti, ami ban keimin uyo lukuwá kudálawámin ko.” Yakeisa.