Search form

Luk 18:11

11Kale Fedasi asiki alam tudon kan tod nadale Got bakada bom kudew yak alami tei bom bakama ko. ‘Got kaba, naka ken keiyo, kali uyo mew wananga kinima madik itaw keiduyo masi, yakot wanin bá, sakadinin bá, mafak keimin bá ade naka mew gawman takis kuámin kinim alataw bá,