Search form

Luk 18:13

13Kata gawman takis kuámin kinim ayo un bi yak sikam kaekal tod nadale aka mik dakfo katam fen abid tikin kin modongin banim, fatom keidawu gebom kal geng si nadale bakoda, ‘Got kaba, wol mat so keinamalo, naka ban keimin kinim kala.’ Akeisano,” Kalesa.