Search form

Luk 18:14

14Kale nadane Yesus bako, “naka dam bakoyamon kala, mew gawman takis kuámin kinim ata Got ayo bakodaw, kaba nam kin dim kinim kidelo, akano, alam am unsa, kata Fedasi kinim aka Got kin dim kidel keisa ba. Be watawo kaleyo bá, yak kan kinim ata amsun keibi kae, kale alam win kufába namti, Got aka kanaba kinim be dabadák tabid dabadá nadale yak kan kinim ata alam win dabadák akála, be kinim ata win kufádawokaba ko.” Kalesa ko.