Search form

Luk 18:8

8Naka dam weng bakoyamon, Got aka alam wanang kinim iyo sun kuw wabading gong dakáyamokaba, kata Got ami kinim tadon kalokaba, aka tad bakan dim wanang kinim seng aket afano kalesiw ka, kalokabane?”