Search form

Luk 24:19

19Asik aka bakodaw, “yaknámin sung utana?” Yakane, ika weng fakadu bakodaw, “Yesus Nasadet kayak ami sung uyo, aka lum senin kinim ade Got kin dim so wanang kinim adikum im kin dim so aka kitid soim weng bakanin ade ami kanamin be kidel kitid tabesa kale.