Search form

Luk 24:5

5wanang min iyo fingán bom kin lukluk kuwáyamu kin kuwo bakan di kin mo aliwe, kinim alew iyo itam nadiwade bakoyam, “kiwta, kiba watawo kale kinim talá tabe bá, ayo fikalesiw imi iwyak tem kadákal fen kábiwe?