Search form

Luk 3:16

16Yon aka weng kufo adikum bakoyam, “naka sák bisák wok ban kuw boyamokabi ka. Kinim mak nam yán tem tadokaba aka nataw bá, aka kinim abem soim. Kale naka fák am as fakiw dádawomi banim be. Ata Got Sinik Abem so imkukumin mámin so kudew tad kiwa imudokaba ko.